Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Διὰ τὴν Λύσιν τῶν Διαιρέσεων τῶν Παλαιοημερολογιτῶν

 

    Διὰ τὴν Λύσιν τῶν Διαιρέσεων τῶν Παλαιοημερολογιτῶν

Ὑπὸ Ἱερομονάχου Σεραφείμ Ρόυζ 1934-1982
 

Ὅλη αὐτὴ ἡ διαμάχη μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων Παλαιοημερολογιτῶν εἶναι πολὺ ἀτυχές. Εκτὸς ἀπὸ τὴν συμμετοχὴν προσωπικοτήτων,   ποὺ βαρύνει μόνον τὰ πράγματα, τὰ πραγματικὰ ζητήματα ποὺ ἐμπλέκονται εἶναι πολὺ λεπτὰ καὶ εὐαίσθητα, αυτὰ ἀπαιτοῦν          πολὺ διακριτικότητα καὶ ὑπομονὴ καὶ ἀγάπη, ὄχι θεολογικὰ καὶ κανονικὰ κατηγορητήρια. (Ἐπιστολή  2/15 Μαρτίου, 1974) 

Αἱ δύο πλευρές παραθέσουν κανόνες ἐμπρός καὶ πίσω, ὅταν αὺτὸ ποὺ χρειάζεται εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ κατανόησις - καὶ αὐτή ἡ δήλωσις, ἀντιλαμβάνομαι, θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν ἔλθει κατευθείαν ἀπό τὰ χείλη καποίου οἰκουμενιστοῦ, τὸ ὁποῖον δείχνει μόνον πόσο δύσκολη ἔχει γίνει ἡ πραγματικὴ πορεία τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὶς ἡμέρες μας. (Ἐπιστολή 24ης Απριλίου/7 Μαίου, 1974)

            

              On the Solution to Old Calendarist Divisions

Hieromonk Seraphim Rose 1934-1982

This whole quarrel among the Greek Old Calendarists is very unfortunate. Besides involving personalities, which only clouds things, the real issues involved are very subtle and delicate ones that require much tact and patience and love, not theological and canonical tirades. (Letter March 2/15, 1974)
The two sides quote canons back and forth, when what is needed is love and understanding – and that statement, I realize, could have come straight from the lips of some ecumenist, which only shows how difficult the true path of Orthodoxy has become in our days. (Letter April 24/May 7, 1974)