Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Τὸ ξήλωμα- Ἡ ἱστορικὴ αρχὴ τοῦ ξηλώματος εἰς τὴν Εκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος

Τὸ ξήλωμα- Ἡ ἱστορικὴ αρχὴ τοῦ ξηλώματος εἰς τὴν Εκκλησίαν τῆς ἙλλάδοςΑποτέλεσμα εικόνας για κοσμάς φλαμιάτοςΗ ιστορική αρχή του ξηλώματος στην Εκκλησία της Ελλάδος και μια συγκλονιστικά επίκαιρη επιστολή του Οσιομάρτυρα της Ορθοδοξίας, Κοσμά Φλαμιάτου


Άλλο μέσον που χρησιμοποιούν οι οικουμενιστές για να γκρεμίσουν το απόρθητο τείχος της Ορθοδοξίας είναι το «ξήλωμα». Επειδή δεν μπορούν απ’ ευθείας και δια μιάς να την καταστρέψουν, γι’ αυτό την ξεφτίζουν σιγά-σιγά. Ξηλώνουν συνεχώς κάτι από τη ζωή, τη Λατρεία και την Παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Το σχέδιο της καταστροφής της Ορθοδόξου Εκκλησίας άρχισε να μπαίνει σε εφαρμογή στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση του Ελληνικού Έθνους από τον ζυγό των Τούρκων.
 
Η Εκκλησία κατά κύριο λόγο συνετέλεσε στην απελευθέρωση και θα έπρεπε να Την σεβασθούν. Εν τούτοις οι ξένοι θέλησαν να Την διαλύσουν με τρόπο και σιγά-σιγά.
 
Βρέθηκαν δυστυχώς και εδώ μισθαρνά όργανά των, προδότες της Πίστεως, όπως πρωτοπόρος ήτο ο Γραμματεύς της Ι. Συνόδου και Καθηγητής του Πανεπιστημίου Φαρμακίδης, πραγματικό φαρμάκι, για την Ορθοδοξία. Πέσανε στην Ελλάδα τότε ξενόφερτοι σπουδαγμένοι, προτεστάντες και άλλοι αδιάφοροι θρησκευτικώς, οι οποίοι πήραν στα χέρια τους τα ζητήματα της Εκκλησίας.
 
Βρήκαν τότε την ευκαιρία οι σκοτεινές δυνάμεις με τον βασιλέα Όθωνα, που ήτο παπικός και τον αντιβασιλέα του Μάουρερ, που ήταν προτεστάντης. Τότε διέλυσαν 420, τα πιο μεγάλα, Μοναστήρια. Αυτά με τις πολυπληθείς μοναστικές Αδελφότητές των ήταν οι προμαχώνες της Εκκλησίας και του Έθνους. Τους αρπάξανε την περιουσία. Πετούσαν και πατούσαν και έκαιγαν τις Αγίες Εικόνες. Ετσουβάλιαζαν τα Ιερά Σκεύη και τα Άγια Δισκοπότηρα. Εξεδίωκαν βιαίως και δέρνοντας τις μοναχές από τα σκηνώματα του Κυρίου.
 
Είναι αλήθεια, ότι οι γνήσιοι Έλληνες Κληρικοί και λαϊκοί  ενωμένοι και πιστοί στο Χριστό και στην Παράδοση, αντιστάθηκαν στο ξήλωμα αυτό. Αγωνίσθηκαν σθεναρώς εναντίον των φθοροποιών ρευμάτων του εξευρωπαϊσμού, που τα κινούσαν οι σκοτεινές δυνάμεις. Τοιούτοι πρόμαχοι της Ορθοδοξίας παρουσιάσθηκαν τότε αρκετοί: ο έξοχος Κληρικός Κων/νος Οικονόμος, ο εξ Οικονόμων με τα συγγράματά του, ο αγράμματος αλλά θαυματουργός Μοναχός Χριστοφόρος Παπουλάκος με τα πύρινα καηρύγματά του και τα θαύματά του και ο λόγιος Μοναχός Κοσμάς Φλαμιάτος με την Οργάνωση «Άμπελος», ο οποίος εφυλακίσθη και εδηλητηριάσθη από τους Προτεστάντες Άγγλους. Ο Φλαμιάτος έστειλε από τας Πάτρας το 1840 επιστολή εις τους Πατέρας του Αγίου Όρους. Εις αυτήν φαίνεται η λυσσώδης επίθεση των σκοτεινών δυνάμεων κατά της Ορθοδοξίας. Ιδού τι γράφει:

«Προ τεσσαράκοντα και επέκεινα ετών συνεκροτήθη απόκρυφος και μυστική συνωμοσία κατά πάσης της Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας, και από τότε ημέρα τη ημέρα το κακόν προοδεύει ανεπαισθήτως, η αποστασία της Πίστεως, η διάδοσις της πλάνης, η γενική διαφθορά, τα εκκλησιαστικά σχίσματα, πολιτικά, εμφύλια και οικιακά, τα κακά της πίστεως σκάνδαλα, οι νεωτερισμοί και αι καινοτομίαι.
 
Ο πρωταίτιος και δημιουργός αυτής της επιβουλής μετά τον νοητόν Σατανάν είναι η Μασονία. Αυτή εκίνησεν από τότε δολίως και αποκρύφως όλα τα αλλόφυλα έθνη της Δύσεως και της Ανατολής εις αυτήν την συνωμοσίαν, τα οποία όλα διευθύνει και κινεί ως όργανα κατά τους ιδίους σκοπούς, διά την ανεπαίσθητον και αθρόαν ανατροπήν όλης της Εκκλησίας και διά τον γενικόν όλεθρον και την απώλειαν όλων των Ορθοδόξων λαών και πρό πάντων του Ελληνικού γένους. Αυτή η συνωμοσία ενεργείται από τότε εις όλα τα Ορθόδοξα κράτη δολίως και πολυτρόπως, εις την Ρωσίαν, Μολδοβλαχίαν, Σερβίαν, Βουλγαρίαν, και όλο το Οθωμανικόν κράτος, εις όλην την Ανατολήν, εις την Αίγυπτον και πρό πάντων διά νόμου και συστηματικώτερον εις την Επτάνησον και εις το Βασίλειον της Ελλάδος, όπου η Μασονία έχει την αυτήν σχέσιν και επιρροήν εις τα πράγματα.
 
Αυτή προσπαθεί να διευθύνη και την Μεγάλην Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως και εις αυτόν τον σκοπόν τείνουσι όλα γενικώς τα σημερινά σχολεία της Ανατολής, και της Δύσεως και της Άρκτου, και όλαι αι μυστικαί εταιρείαι αι οποίαι διοργανίζονται υπό το πρόσχημα της εθνικής δήθεν και θρησκευτικής ελευθερίας, οι επιβαλόμενοι όρκοι, μυστικοί τε και φανεροί, τα νέα νομοσχέδια, και αι καινοτομίαι, ο πλείστος τύπος και πολλοί εφημεριδογράφοι, τα πανταχού ακουόμενα κατά της πίστεως σκάνδαλα, και αι βλασφημίαι και όσα άλλα μύρια τοιάυτα, εις των οποίων την έκθεσιν δεν εξαρκούσι βιβλία πολλά και μεγάλα. Εις αυτήν την συνωμοσίαν παρεσύρθησαν δι’ απάτης οι έτι ολίγοι σωζόμενοι Επίσκοποι της Ελλάδος και πολλοί άλλοι Κληρικοί, όλοι σχεδόν οι επίσημοι και κατά σάρκα ευγενείς, όλοι οι έχοντες θέσεις και επαγγέλματα, όλοι οι σημερινοί λογιώτατοι και διδάσκαλοι, και δι’ αυτών η επιβουλή μορφώνει πρό τόσων ετών και αδιαλείπτως όλην την Ορθόδοξον νεολαίαν, ώστε κινδυνεύει όλη η νέα γενεά των Ορθοδόξων να ευρεθή ανεπαισθήτως εις το ναυάγιον αυτής της ολεθρίου και τρομεράς πλάνης…
 
Πρό χρόνων πολλών εις την Επτάνησον και έπειτα επί αντιβασιλείας εις το Βασίλειον της Ελλάδος, η Μασονία ενήργησεν τα εκκλησιαστικά σχίσματα και ευθύς ενομοθέτησε να διοικήται η Εκκλησία υπό κοσμικής αρχής, κατά το απαράλλακτον σύστημα το Λουθηρο-καλβινικόν της Αγγλίας. Εις ταύτα τα δύο κράτη διά νόμου και συστηματικώς ου μόνον άνθρωποι λαϊκοί και ασεβείς, αλλ’ αυτοί οι αδιάλλακτοι εχθροί του Θεού διοικούσι και νομοθετούσι την Εκκλησίαν.
 
Οι δε έτι ολίγοι σωζόμενοι Επίσκοποι, ου μόνον έπεσαν εις την κατά της Πίστεως συνωμοσίαν και θεωρούνται ως εύστοχα όργανα των εχθρών, ουδέν άλλον ίδιον έχοντες ως προς τα εκκλησιαστικά καθήκοντα, ει μη το όνομα και τον τύπον, αλλά ως διά νόμου υπάλληλοι της Αρχής, ώστε η απ’ αιώνος εξουσία του Αγίου Πνεύματος εις την Εκκλησίαν εδόθη εις εκείνην την ασεβεστάτην Αρχήν, ήτις προ πολλού προετοιμάζει την είσοδον του Αντιχρίστου.
 
Δι’ αυτού του φρικτού και απαισιοτάτου συστήματος νοθεύεται αδιαλείπτως, κατά το πνεύμα της διαφθοράς και της πλάνης, ο Κλήρος, καταργούνται κατά μικρόν και ανεπαισθήτως τα ορθόδοξα δόγματα, και Μυστήρια και αντεισάγονται αι κακοδοξίαι της πλάνης.
 
Αυτό το σύστημα τείνει η επιβουλή, ίνα αναφανή παγκόσμιον, και εις όλα τα τα Ορθόδοξα κράτη, επειδή δι’ αυτού του συστήματος ανατρέπει ανυπόπτως, και εις ολίγου καιρού διάστημα, όλην την Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Εις την Ρωσίαν το εκεί Υπουργείον, το οποίο διευθύνει η Μασονία, κινεί την εκεί Σύνοδον εις όσα η επιβουλή θέλει, και πάλιν εις Κωνσταντινούπολιν ο Βογορίδης και άλλοι επίσημοι Χίοι, όλοι όργανα της Μασονίας κινούσιν την Μεγάλην Εκκλησίαν εις αυτόν τον σκοπόν.
 
Σκοπός προς τοις άλλοις πολλοίς αυτής της κατά της Πίστεως και του Γένους ημών επιβουλής εστί και η κατάργησις όλου του Μοναδικού τάγματος (του Μοναχισμού) και προ πάντων το του εις το Όρος του Άθωνος, όπου σώζεται μέχρι τούδε διά της Θείας Χάριτος ο επισημότερος τόπος του Μοναδικού βίου και το πλέον ιερόν παράδειγμα της Ορθοδόξου διαγωγής. Μυρίας ραδιουργίας, ενεργουμένας διά τινος βαθυτάτης υποκρίσεως, επενόησεν εις τοιύτον αντίθεον και απαίσιον σκοπόν, τας οποίας δεν έχω καιρόν να εκθέσω.
 
Μία από των πολλών φαίνεται, ίνα μορφώσωσι κατά το πνεύμα της πλάνης πολλούς νέους ρασοφόρους και μετά ταύτα εξ αυτής της ζύμης να ψηφισθώσιν ηγούμενοι εις όλα τα Μοναστήρια του Όρους, και έπειτα αυτοί έχοντας οδηγίας εκ της κοινής επιβουλής να διαδώσωσι τα σκάνδαλα, ώστε ανεπαισθήτως και χωρίς υποψίαν να παύση όλη η Μοναδική τάξις. Δι’ αυτής της ραδιουργίας κατηργήθη το Μοναδικόν τάγμα εις την Επτάνησον, και αυτή η ραδιουργία ενεργείται από πολλού εις το Βασίλειον της Ελλάδος. Η επιβουλή τείνει προς τοις άλλοις, ίνα παρασύρη εις την πλάνην και όλους, ει δυνατόν, τους διεσπαρμένους Αγιορείτας και τα εκτός του Όρους Μετόχια.
 
Πολλά άλλα ζιζάνια έρχονται εις το Όρος δι’ αυτόν τον σκοπόν, υπό το πρόσχημα ότι ζητούσιν την υπόσχεσιν της Μοναδικής πολιτείας, και ενεργούσι τα σκάνδαλα και άλλοι τινές γέροντες, φέροντες όνομα και σχήμα διδασκάλου. 
 
Διά τούτο απαιτείται εις όλα ταύτα μεγίστη εγρήγορσις και νήψις, μήπως απροσέκτως παραρρυώμεν εις την εκ Θεού αποστασίαν και εις την κοινήν προδοσίαν της Εκκλησίας».

Τι λέγει για το ξήλωμα ο Μακρυγιάννης

Για το ξήλωμα της Εκκλησίας, που έκαναν εκείνοι τότε με την υποστήριξη της Αυλής του Όθωνος επιτίθεται με ασυνήθη δριμύτητα στα Απομνημονεύματά του και ο στρατηγός Μακρυγιάννης, ο αγνότερος Έλλην αγωνιστής της επαναστάσεως του 1821. κάνανε, λέγει, μεγάλη ζημιά στην Πατρίδα και την Θρησκεία:
 
«…Αυτήνοι κατάντησαν την πατρίδα και την Θρησκεία και κλονίζεται από τους άθρησκους. Εις τον καιρόν της Τουρκιάς μίαν πέτρα δεν πείραζαν από τα παλιοκκλήσια, κι αυτήνοι οι απατεώνες σύνδεσαν τα συμφέροντά τους με τους μολεμένους Φαναριώτες κι άλλους τοιούτους, οπού ήταν εις την Ευρώπη μόλεμα, και μας χάλασαν τα μοναστήρια και τις εκκλησίες μας - μαγαρίζουν μέσα, κι άλλες έγιναν αχούρια. Από τους τοιούτους γερωμένους πολλούς πάθαμεν αυτά, κι από τους τοιούτους λαϊκούς, στρατιωτικούς και πολιτικούς, αφού χύσαμεν ποταμούς αίματα, κιντυνεύομεν να χάσωμεν και την πατρίδα μας και την θρησκεία μας». (Μακρυγιάννη «Απομνημονεύματα»).

Εκείνοι, λοιπόν, πρώτα άρχισαν το σκάψιμο για να ξεθεμελιώσουν την Εκκλησία. Εκείνοι οι ψευτομορφωμένοι, οι Θεολόγοι και άλλοι, που σπούδασαν στην Ευρώπη, περιφρόνησαν την Παράδοση κι έκαναν ό,τι μπορούσαν, για να νοθεύουν την Αλήθεια της Πίστεως

Πηγή: «Ο Οικουμενισμός χωρίς Μάσκα», Αρχιμ. Χαραλ. Δ. Βασιλοπούλου, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (σελ. 196-202)