Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

Οἱ «κρατοῦντες» καὶ ἀποστατοῦντες δὲν ἀστειεύονται !


 

Οἱ «κρατοῦντες» καὶ ἀποστατοῦντες δὲν ἀστειεύονται !

Σάββας Ἠλιάδης

Κενούς ὰπὸ Χριστό καὶ πίστη μᾶς βρήκαν οἱ σκοτεινές δυνάμεις τοῦ κόσμου καὶ οἱ συνεργάτες τους, οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἐκκλησίας, προβαλλόμενοι ὡς «Ὀρθόδοξοι χριστιανοί» καὶ μάλιστα πολλοὶ ἀπ` αὐτούς ποιμένες. Ἀφοῦ μας «βοήθησαν», νὰ καταντήσουμε ἔτσι, ἀμόρφωτοι στὰ πνευματικὰ καὶ ἀδιάφοροι, ἀσχολούμενοι ἐπὶ δεκαετίες μὲ τὸν τύπον μακρὰν τῆς οὐσίας, ἄλλοι παρακολουθοῦν ἐνεοὶ τὴν φοβερὴν κατρακύλα, μὴν τολμώντας νὰ ἐγείρουν λόγο καὶ ἄλλοι κατεργάζονται μὲ ἀπόλυτη ἐλευθερία τὴν ὀριστικὴν πνευματικὴν ὑποδούλωσίν μας καὶ τὴν ὑποταγὴν στὸ θέλημα τοῦ ἀντιχρίστου.
Στὴν Ἐκκλησία, φρόντισαν νὰ καταληφθοῦν οἱ καίριες θέσεις ὰπὸ ἀνθρώπους ποὺ συγχρωτίζονται μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ συγκρητισμοῦ καὶ τουῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ νὰ ἐπιβάλουν μία μορφὴ σκληρῆς δικτατορίας, ὥστε νὰ φοβοῦνται νὰ κινηθοῦν καὶ νὰ μιλήσουν οἱ ψυχές ποὺ παραμένουν στὴν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῶν ἁγίων. Στὰ πανεπιστήμια, στὶς θεολογικὲς σχολές, διδάσκουν καθηγητές, ποὺ χωρὶς καθαρὴ καὶ ἀσκητική ζωή, χωρὶς πίστη καὶ ἐμπιστοσύνη στοὺς ἁγίους, προβάλλονται ἀναιδῶς ἁγιότεροι τῶν ἁγίων στὶς παραδόσεις τους, ἐνώπιον τῶν νεαρῶν φοιτητῶν. Συμμετέχουν σὲ συνέδρια, ἐλέω ποιμενούσης Ἐκκλησίας καὶ προωθοῦν μὲ θράσος συνονθυλεύματα «ἀπόψεων» καὶ ὄχι ἁγιοπνευματικῶν ἀποκαλύψεων.


Καίγονται, ἀγωνιοῦν, πνίγονται κυριολεκτικὰ ψυχὲς ἀπὸ τὴν ἀδικία καὶ τὸ ψέμα, ποὺ ἔχει ἀπλωθεί παντοῦ, ἀλλά δὲν ξέρουν πὼς καὶ σὲ ποιὸν καὶ τὶ καὶ πότε νὰ τὸ ποῦν. Οἱ ὁμογενεῖς στὸ ἐξωτερικόν, ὄπου ὅλα ἔχουν παραδοθεῖ στὸ παζάρι τῆς παγκοσμιοποίησης, ζοῦν πραγματικὴ κόλασι. Τὸ ψέμα, ἡ διγλωσσία, ἡ παρελκυστικὴ μέθοδος, ἐπιστρατεύονται ὅλα μὲ δαιμονικό τρόπο, μόνο καὶ μόνο νὰ «περάσει» τὸ παραμύθι, ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας δὲν εἶναι ἡ μοναδικὴ οὁδός σωτηρίας, δὲν εἶναι ἡ μοναδικὴ κιβωτὸς σωτηρίας καὶ ὅτι ὑπάρχουν καὶ ἄλλες ἰσότιμες, ἰσάξιες, ἰσοδύναμες διὰ τὸ ἔργον αὐτὸ «ἐκκλησίες» καὶ λοιπὲς θρησκείες.
Σχετικοποίησαν, σύμφωνα μὲ τὸ δικό τους σκοτεινὸν νοῦν, τὴν ἀποκαλυφθεῖσα Ἀλήθεια στοὺς ἁγίους μας καὶ τὴν παραδίδουν στοὺς νεοτέρους παραμορφωμένη καὶ μόνο στὴν ἀκρόασή της ἀηδιαστική, ἀποκρουστική, ὄντες οἱ περισσότεροι ἀκαδημαϊκοί καὶ τάχα θεολόγοι, κατ` οὐσία ἀθεολόγητοι. Προτίμησαν τὴν δόξαν τοῦ κόσμου καὶ ὄχι τὴν αἰώνια ἀλήθεια, τὴν ἄπαξ παραδοθεῖσα πίστι. Πολλὰ διδακτορικὰ ἀλλὰ ὅλα στὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας δικτατορικά.
Τὸ ὀδυνηρότερο ὅλων αυτῶν εἶναι πὼς καὶ ἱεράρχες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας είναι οι επινοητές ἢ καὶ αὐτοὶ ποὺ στηρίζουν καὶ προωθοῦν τοὺς πρωτομάστορες τοῦ σχεδίου. Αὐτοὶ ἀνέλαβαν νὰ «καθαρίσουν» τὴν ὑπόθεσιν διὰ λογαριασμόν τῶν ἀντίχριστων δυνάμεων, ποὺ ἐδρεύουν ἀνὰ τὸν κόσμο. Νὰ ἰσοπεδώσουν τὰ πᾶντα, τσαλαπατώντας μὲ εἰδωλολατρική ἀσέβεια τὴν Ἀλήθεια. Προηγήθηκε βεβαίως ἡ συστηματικὴ καὶ μακρόχρονος «ἀδιαφορία»(;) τους, αὐτσν τῶν ἱεραρχῶν, διὰ τὴν ἐνημέρωσιν, τὴν κατήχησιν καὶ τὸν ἐπαρκὴ καταρτισμὸν τῶν πιστῶν, βάσει του: «Ὅσα περισσότερα ξέρει ὁ λαός, τόσο πιὸ δυναμικὰ θὰ ζητήσει τὰ δικαιώματά του, δηλαδὴ τὴν Ἀλήθεια». Εἴμαστε ἄοπλοι καὶ κυρίως ὁ ἕνας μακριὰ ἀπὸ τὸν ἄλλον. Δὲν νιώθουμε δυνατῶς ἐνωμένοι μὲ τὸν Χριστὸν καὶ μεταξύ μας. Ὁ λαὸς εἶναι ἡ δύναμις. Εἶναι ἡ δύναμις, ἀλλὰ ὅταν ἔχει σῶμα καὶ ψυχὴ Χριστοῦ.

Συνεπῶς ἔχουμε εὐθύνη ὅλοι μας, διότι, ἐνῶ συμβαίνουν φοβερὰ πράγματα, πρωτοφανὴ διὰ τὰ ἐκκλησιαστικά δεδομένα, ἐμεῖς «ἀγρόν ἀγοράζουμε». Ὅταν ὅμως θὰ μπεῖ μία ἡμέρα μέσα στὸν Ὀρθόδοξον ναόν ὁ καρδινάλιος, διὰ νὰ λειτουργήσει καὶ ἐμεῖς δὲν θὰ τὸ πάρουμε χαμπάρι, τότε θὰ εἶναι πολὺ ἀργά.

Ἐν τῷ μεταξύ, ἀκόμη καὶ αυτὴν τὴν στιγμὴ δὲν ἔχουμε καμία δικαιολογία πῶς δὲν γνωρίζουμε. Διότι ἄνθρωποι ποὺ κατέχουν τὰ πράγματα, ἱεράρχες, ἱερεῖς, μοναχοί, καθηγητές, ἀλλὰ καὶ ἀπλοὶ χριστιανοί, ἐνημερώνουν καθημερινὰ ἀντιστεκόμενοι στὴ λαίλαπα αὐτὴ τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς πίστεως τῶν Πατέρων.

Ἔχουμε χρέος νὰ παρακολουθοῦμε, νὰ ἐνημερωνόμαστε καὶ νὰ διαμαρτυρόμαστε, καταθέτοντας μαρτυρία, διὰ ὅσα συμβαίνουν.
Μαθαίνουμε πὼς διώκονται μοναχοὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅπως ὁ π. Σάββας ὁ Λαυρεώτης καὶ οἱ μοναχοὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Χιλανδαρίου. Αὐτὸ σημαίνει πώς, ἐπικρατεῖ κλῖμα τρομοκρατίας στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας καὶ πῶς τὸ πρᾶγμα δὲν θὰ παραμείνει ἐκεῖ. Ὁ Κύριος νὰ φωτίσει, ἀλλὰ ὅποιος πιστεύει στὴν παράδοσιν τῆς Μίας, Ἁγίας, Ὀρθοδόξου, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καὶ θέλει νὰ παραμείνει σ' αὐτήν, νὰ εἶναι ἔτοιμος δια τὸν ἐπερχόμενον διωγμόν. Οἱ «τὴν ὁδόν τὴν ολισθηράν βαδίζοντεσ» δεν ἀστειεύονται. Εἰναι ἀποφασισμένοι, καθὼς εἶναι δεμένοι στὸ ἄρμα τῶν ἰσχυρῶν τοῦ κόσμου, νὰ φτάσουν στὰ ἔσχατα. Ἀλλά: «ζεῖ Κύριος ὁ Θεός »!
Ἠλιάδης Σάββας
Δάσκαλος
Κιλκίς, 1-8-2016