Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Προσευχὴ εἰς τήν δύσιν τοῦ ἡλίου

          Προσευχὴ εἰς τήν δύσιν τοῦ ἡλίου

Μωυσέως μοναχοῦ Ἁγιορείτoυ

Δέσποτα πολυέλεε, ἀνεξίκακε, μακρόθυμε, ἀκατάληπτε, ἀνερμήνευτε, Κύριε· ὁ κυβερνῶν καὶ προνοῶν διὰ πάντα τὰ ἔργα σου· ὁ ἐτάζων νεφροὺς καὶ καρδίας καὶ τὰ κρυπτὰ διανοήματα τῶν ψυχῶν ἡμῶν σαφῶς ἐπιστάμενος, πρόσδεξαι τὴν εὐχαριστία αὐτὴ καὶ ἐξομολόγηση τῆς συντετριμμένης ψυχῇς μου καὶ χάρισε σ᾿ αὐτὴν πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα.

Γνωρίζεις, Πατέρα μου οὐράνιε, ἂν καὶ καθημερινῶς ἁμαρτάνω, τίποτε ἄλλο δὲ μπορῶ νὰ ἀγαπήσω περισσότερο ἀπὸ ἐσὲ καὶ πουθενὰ ἀλλοῦ δὲ μπορῶ νὰ στρέψω τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς μου. Ἐσὺ εἶσαι γιὰ μένα τὸ φῶς, ἡ ὁδός, ἡ ζωή, εἶσαι τὸ πᾶν. Ποῦ ἀλλοῦ νὰ ἐπιρρίψω τὴν μέριμνά μου καὶ σὲ ποιὸν ἄλλο νὰ καταφύγω;

Προσπίπτω ἐνώπιόν σου κατὰ τὴν ὥρα αὐτὴ ποὺ ὁ ἥλιος δύει καὶ δέομαι θερμῶς νὰ μοῦ ἀποστείλεις τὴν τελευταία ἀκτῖνα τοῦ θείου ἐλέους σου καὶ νὰ φωτίσεις τὴν ἁμαρτωλή μου ψυχή.
Ἂν καὶ ἐλλιπὴς εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ ἡ εὐχαριστία τῆς ψυχῆς μου, ἀναγνωρίζω ὅτι Σὺ μὲ καθοδηγεῖς καὶ σὲ Σένα ὀφείλω τὰ πάντα. Πρόλαβε βέβαια ἡ ἁμαρτία καὶ ἐναπέθεσε στὴν ψυχή μου τοὺς δικούς της τύπους καὶ τὰ ἐμπαθῆ ἐνθυμήματα καὶ ἀπομάκρυνε διὰ τοῦ ἐσωτερικοῦ πολέμου τὴν διαρκῆ ἐνθύμηση τοῦ Ἁγίου Ὀνόματός Σου.

Πλὴν ὅμως εἰς οὐδὲν ὑποχωρῶ. Ἀποστρεφόμενος κάθε τί ποὺ εἶναι δικό σου καὶ ὅσο ὁ χρόνος περνᾷ πλεονάζει ἡ ἀγάπη σου ἐντός μου. Μεγαλύτερη ἀνδρεία καὶ εὐστροφία ψυχῆς δὲν ὑπάρχει ἀπὸ τὴν διαρκῆ ἐνθύμηση τοῦ Ἁγίου Ὀνόματός Σου.
Βοήθησέ με, Δέσποτα Κύριε, νὰ κατευθύνω τὶς δυνάμεις τῆς ψυχῆς μου πρὸς δοξολογία τοῦ Ἁγίου Ὀνόματός σου, ἐνθυμούμενος καὶ φανταζόμενος τὴν ἀκατάληπτη δόξα καὶ τὴν εὐπρέπεια καὶ τὴν ὡραιότητα τῆς οὐρανίου μακαριότητος.
Συγκράτησε τὸ ρεμβόμενο καὶ περιπλανώμενο νοῦ μου στὶς συγχύσεις καὶ τὶς μέριμνες τοῦ βίου τούτου καὶ ἐμφύτευσε σ᾿ αὐτὸν τὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ὀνόματός Σου καὶ τὴ μελέτη τῶν σωτηρίων σου ἐντολῶν.

Ἀνατεινόμενος πρὸς τὰ ἄνω, περιφρουρούμενος ἀπὸ τὴ χάρη Σου καὶ καταφλεγόμενος ἀπὸ τὸ διάπυρο πόθο τῆς ἀγάπης σου, νὰ κατατρυφᾷ Σέ, τὸν γλυκύτατο Νυμφίο καὶ εὐεργέτη μου, ἀπορρίπτων ὡς σκύβαλα πάντα τοῦ κόσμου τὰ τερπνά.
Ὁ ἥλιος δύει, Κύριε, καὶ τὰ πουλιὰ τοῦ δάσους ψάλλουν ἑσπερινό. Γονατίζω καὶ ἐγὼ ἐνώπιόν σου καὶ τὰ χέρια μου πρὸς Σὲ ἀνατείνω, δεόμενος νὰ μοῦ ἀποστείλεις τὸ φῶς σου τὸ ἀληθινό, γιὰ νὰ ἀνυμνῶ, δοξολογῶ καὶ γεραίρω τὸ Πανάγιο Ὄνομά Σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Ἅγιον Ὄρος 1995Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
 
Θεοτόκε Παρθένε,
εὐλογημένη Μαρία κεχαριτωμένη,
Δέσποινα τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς,
εὐλο­γημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας σου,
ὅτι σωτῆρα ἔτεκες,
τόν μονογενῆν Υἱὀν τοῦ Θεοῦ
καί Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Τῶν Ἀποστόλων, λαμπρότης,
τῶν προφητῶν σύναξις,
τῶν μαρτύρων ἐκκλησία,
τῶν χριστιανῶν τό καταφύγιον,
σκέπασόν με, Παρθένε Μαρία,
ὑπό τήν προστασίαν τῶν Ἀγγέλων
καί ὑπό τήν σκέπην τῶν πτερύγων σου,
καί βοήθησόν με τόν δοῦλον σου
ἀπό πάντα πειρασμόν,
ὁπού μέλλει νά μοῦ ἔλθῃ
καί μή μέ ἀπορρίψῃς, ὦ Παρθένε Μαρία,
βοήθησόν με, Κυρία τοῦ Κόσμου,
τήν ἡμέραν τῆς κρίσεως,
ὅπως ἔλθη ἡ ταπεινή μου ψυχή
μέσα εἰς τόν Παράδεισον
ἔμπροσθεν εἰς τόν ἀδέκαστον θρόνον τοῦ Υἱοῦ σου,
ὅταν ἔλθῃ νά κρίνῃ τόν κόσμον
ἐν τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τῆς φρικτῆς Αὐτοῦ Παρουσίας
καί νά ἀκούσω
τό «Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου
κληρονομήσατε τήν ἡτοιμασμένην μου βασιλείαν».
Ναί, Δέσποινα τοῦ Κόσμου,
δώρησόν μοι τῷ ταπεινῷ δούλῳ σου τό ζητούμενον,
ἵνα εὐχαρίστως δοξάζω τό ὄνομα τοῦ Πατρός
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος,
νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αιώνων
Ἀμήν.

Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ. 
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀθανασίου Σιαμάκη

Γονεῖς μοῦ ἔφεραν τὰ βιβλία τοῦ μαθήματος τῶν φετινῶν θρησκευτικῶν τῶν τάξεων Δημοτικοῦ, ἀνησυχώντας γιὰ θεματικὲς ἑνότητες περὶ ἑβραϊσμοῦ, μουσουλμανισμοῦ, βουδισμοῦ, ἰνδοϊσμοῦ, κομφουκιανισμοῦ, παπισμοῦ, προτεσταντισμοῦ. Ὕστερα ἀπὸ ἀνάγνωσι διαπίστωσα ὅτι πρόκειται γιὰ ἐσφαλμένη καὶ ἀντισυνταγματικὴ πρωτοβουλία  τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργείου παιδείας νὰ συμπεριλάβῃ στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν  τοῦ δημοτικοῦ δοξασίες τοῦ πανθεϊσμοῦ, γιὰ νὰ μὴν ἔχουν τάχα μονομερῆ ἐνημέρωσι. Ὅταν ἕνα παιδὶ δημοτικοῦ γνωρίσῃ τὸ Χριστό, ἆραγε, ἂν ὡς νέος ἔχῃ στὸ μέλλον ἐνδιαφέρον νὰ γνωρίςῃ τὸ μωαμεθανισμὸ ἢ τὸν ἰνδοϊσμό, ποιός θὰ τὸ ἐμπόδιζε; Τὸ νὰ ἐπιβάλῃς ὅμως νὰ μάθῃ ἀπὸ τὴν ἀνώριμη ἡλικία, δὲν εἶναι βία, καὶ δὲν φανερώνει εὔνοια ὑπὲρ τῶν ἄλλων θρησκειῶν καὶ ὑποτίμησι τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς διδασκαλίας; Καὶ ποῦ ὀφείλεται ἡ εὔνοια; Θὰ ἐπανέλθω σ’ αὐτό.

Τὸ φαινόμενο εἶναι ἀπότοκο  πολλῶν παραγόντων, κυρίως ὅμως τεσσάρων. 

Πρῶτον τῆς ἀποστασιοποιήσεως τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ τὸ χριστιανικὸ ἦθος. Ἡ προσπάθεια τῶν ἀποστασιοποιημένων νὰ καλύψουν τὶς ἐνοχές τους τοὺς ἀναγκάζει νὰ προσφύγουν σὲ ἀνθρώπινες μιαρὲς φιλοσοφίες καὶ θρησκεῖες , ποὺ προσβάλλουν τὴ νοημοσύνη τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπιτρέπουν τὰ πάντα καὶ τὰ πιὸ ἔκφυλα. 

Δεύτερον στὴν ὑπογεννητικότητα, ποὺ ἔχει σὰν ἄμεση συνέπεια τὴν ταχύτατη γήρανσι τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, τὴν ὁποία μάταια προσπαθοῦν ν’ ἀναπληρώσουν μὲ φερμένους λαθρομετανάστες ἀλλόθρησκους καὶ ἀλλόφυλους τῆς Ἀνατολῆς (ὄχι πρόσφυγες, ὅπως τοὺς λένε, διότι ἄλλη εἶναι ἡ ἔννοια τῆς λέξεως[1]. Καὶ γιὰ τὴν ὑπογεννητικότητα ποιός ἀμφιβάλλει ὅτι εὐθύνεται κατὰ μεγάλο ποσοστὸ ἡ κακὴ διαχείρισι τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας; 


Τρίτον στὴν πιθηκικὴ ἀπομίμησι τῆς ἄθεης, ψυχρῆς, ἀνθελληνικῆς καὶ ἀντιχριστιανικῆς Εὐρώπης. 

Καὶ τέταρτον στὴν προσκυνημένη σχέσι τῆς ἐπισήμου ἐκκλησίας πρὸς τὸ ἄθεο Κράτος, ἡ ὁποία ἐκτὸς ὀλιγίστων ἐκπροσώπων της σιωπᾷ.

Τὸ νὰ προσφεύγουν κάποιοι σὲ ἄλλες θρησκεῖες βέβαια εἶναι ἐπιλογή τους, ἀλλὰ τὸ νὰ ἐπιβάλλουν δυναστικὰ τὴν ἐπιλογή τους στὰ σχολεῖα ἀποτελεῖ  ἀφόρητη μοναρχία τῶν ὀλίγων, ποὺ ἔχουν στὰ χέρια τους τὴν ἐξουσία, τὸ χρῆμα καὶ τὶς ὀθόνες,  εἰς βάρος τῆς συντριπτικῆς πλειονοψηφίας τῶν Χριστιανῶν τῆς χὠρας. Ἡ διδασκαλία τῶν κυριωτέρων  θρησκειῶν σὲ παιδιὰ σχολικῆς ἡλικίας, ἀπὸ τὰ ὁποῖα λείπει ἡ πεῖρα καὶ ἡ ἱκανότητα τοῦ κρίνειν,  εἶναι παράλληλο μὲ τὸ να δώσῃ ὁ πατέρας ἕνα κοφτερὸ ἐγχειρίδιο στὸ ἄπλαστο παιδί του καὶ νὰ τοῦ ἐπιβάλῃ νὰ τὸ μπήξῃ στὴν καρδιά του, γιὰ νὰ γνωρίσῃ τὸ παιδὶ τὴν κόψῃ τοῦ μαχαιριοῦ.

Ὁ Θεὸς εἶναι ἕνας στὴ χριστιανικὴ πίστι, ἀλλ’ ὄχι καὶ στὶς ἄλλες θρησκεῖες καὶ φιλοσοφίες. Ὁ Θεὸς θέλει τὴ σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀδιακρίτως χρώματος, φύλου, φυλῆς, θρησκείας, ἐφ’ ὅσον πιστεύσουν στὸ Χριστὸ καὶ ἀποποιηθοῦν τὶς πρώην θρησκευτικές τους πλάνες. 
Ὁ Θεὸς  τοῦ Μωαμεθανισμοῦ λ.χ. (δὲν θ’ ἀναφερθῶ καὶ στὶς ἄλλες θρησκεῖες καὶ αἱρέσεις, γιὰ νὰ μὴ μακρηγορήσω) εἶναι ὑπὲρ τῆς βίας, τῆς μισαλλοδοξίας, τοῦ φυλετισμοῦ, τοῦ θρησκευτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, τῶν πολέμων, τῶν σφαγῶν, τοῦ αἵματος, τῆς μοιχείας, τῆς ἁρπαγῆς τῆς γυναίκας τοῦ παιδιοῦ ἀπὸ τὸν πατέρα, τοῦ κιναιδισμοῦ, τῆς παιδεραστίας, τῶν ναρκωτικῶν, τῆς ὀκνηρίας (ἀχμακιᾶς), τῆς ὑποτιμήσεως τῆς γυναίκας, καὶ ἄλλων πολλῶν. Πῶς μποροῦν τὰ παιδιὰ τῶν χριστιανικῶν οἰκογενειῶν νὰ συμβιώνουν μὲ τὰ μωαμεθανόπουλα, ποὺ ἀπὸ τότε ποὺ θηλάζουν εἶναι διαποτισμένα μὲ τέτοιες διαστροφὲς καὶ ἀνωμαλίες; Στὸ σχολεῖο διαβάζουν ποιήματα ποὺ λένε· «Σπάστε τὰ κεφάλια τῶν γκιαούρηδων»!


Προτεινόμενα:

1.      Τὸ ἁρμόδιο ὑπουργεῖο νὰ γράψῃ βιβλία χριστιανικῆς κατηχήσεως ποὺ ἡ ὕλη ν’ ἀντλῆται ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, ἀποκλειομένης τῆς θρησκευτικῆς λαογραφίας ὡς  πηγῆς ὕλης. Ἡ θρησκευτικὴ λαογραφία  δὲν εἶναι ὑπεύθυνη χριστιανικὴ πηγή, ἀλλὰ ἀνεύθυνη ὡς μεταβαλλόμενη.

2.      Τὸ ἁρμόδιο ὑπουργεῖο νὰ γράψῃ βιβλία θρησκευτικῶν, ποὺ νὰ περιέχουν μόνο τὰ τῆς θρησκείας τῶν ἀλλοθρήσκων πληθυσμῶν.

3.      Νὰ μὴ γίνεται συνδιδασκαλία τοῦ μαθήματος, ἀλλὰ νὰ προβλεφθοῦν ἄλλες ὧρες γιὰ τὰ παιδιὰ τῶν χριστιανικῶν οἰκογενειῶν, καὶ ἄλλες γιὰ τὰ παιδιὰ τῶν ἀλλοθρήσκων.

4.      Τὰ παιδιὰ τῶν χριστιανικῶν οἰκογενειῶν νὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα ν’ άπέχουν ἀπὸ τυχὸν συνδιδασκαλία τοῦ ἐπίμαχου μαθήματος, ὅπως ἔχουν τὸ δικαίωμα σήμερα τὰ παιδιὰ τῶν αὐτοαποκαλουμένων μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ.

5.      Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος  νὰ ἱδρύσῃ δικά της σχολεῖα, ἐνισχύοντας παράλληλα καὶ τὸ θεσμὸ τῶν κατ’ ἐνορίαν κατηχητικῶν σχολείων, στὰ ὁποῖα νὰ διδάσκωνται μαθήματα ἀκραιφνῶς χριστιανικά.

6.      Οἱ γονεῖς ν’ ἀναλάβουν οἱ ἴδιοι τὴν κατ’οἶκον διδασκαλία τῆς χριστιανικῆς πίστεως τῶν παιδιῶν τους, ἀντλώντας ὕλη ἀπὸ τὴν Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη. Σήμερα οἱ περισσότεροι γονεῖς ἔχουν τὴν ἀπαιτούμενη πρὸς τοῦτο παιδεία.

7.      Οἱ γονεῖς θὰ ἐνεργήσουν ὑπὲρ τοῦ θρησκευτικοῦ συμφέροντοες τῶν παιδιῶν τους, ἂν ἑνώσουν καὶ ἰσχυροποιήσουν τὴ διαμαρτυρία τους.

1. Ο κ ξένων κρατν νεκα πιέσεων διώξεων καταφυγόντες ες λλάδα λληνικο πληθυσμοί· (Λεξικ Δημητράκου). Ο μ λληνικο πληθυσμο δν λέγονται πρόσφυγες.

Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

Θεοτόκε Παρθένε

Θεοτόκε Παρθένε

Θεοτόκε Παρθένε, Χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ σου, εὐλογημένη, σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

"Πάντοτε νὰ χαίρετε, ἀδιάλειπτα νὰ προσεύχεστε, σὲ καθετί νὰ εὐχαριστεῖτε. Διατὶ αὐτό είἶναι θέλημα Θεοῦ διά σας μέσω τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ. Τὸ Πνεῦμα μὴ σβήνετε, προφητεῖες μὴν περιφρονεῖτε, ἀλλὰ ὅλα ναὰ τὰ δοκιμάζετε, τὸ καλὸν νὰ κατέχετε, ἀπὸ κάθε εἴδους κακὸν νὰ ἀπέχετε. Καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης εἴθε νὰ σᾶς ἁγιάσει ὁλότελα, καὶ ὁλόκληρον τὸ πνεῦμα σας καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα σας εἴθε νὰ τηρηθοῦν ἄμεμπτα κατὰ τὴν παρουσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ." 

π. Παλος Πρς Θεσσαλονικες (5,16-23)


Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΙΠΑΝ ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ (βίντεο)


ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΙΠΑΝ ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ (βίντεο)

https://www.youtube.com/watch?v=l9WjiJU6Z10

 Ενώ στην Αθήνα προσχωρούν οι εργασίες στο να αναγείρουν μεγάλο μουσουλμανικό τέμενος για να στεγάσει τους χιλιάδες μουσουλμάνους που θα συνεχίζουν να έρχονται, στην Ρουμανία ο κόσμος σε ανάλογη πρόθεση δεν κάθισε με σταυρωμένα τα χέρια.


Οι Ρουμάνοι βγήκαν στους δρόμους και διαμαρτύρονται κατά την κατασκευή ενός μεγα-τζαμί στο Βουκουρέστι.
Απορρίπτουν επίσης επιβαλλόμενες ποσοστώσεων της Ε.Ε. για τους μουσουλμάνους μετανάστες, επειδή δεν έχουν ξεχάσει την Ρουμανία την Οθωμανών και την μουσουλμανική καταπίεση που είχαν υποστεί.
 

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Η ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΙΣ 14/9/1925

        Η ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΙΣ 14/9/1925

H Ύψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ – Ὁ Σταυρός, «Δύναμις Θεοῦ»

*ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Α΄ Κορ. Α΄18-24* *ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ: Ιωάν. ΙΘ΄ 6-11, 13-20, 25-28 και 30* *Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, «ΔΥΝΑΜΙΣ ΘΕΟΥ»* *1. Ἡ «μωρία» τοῦ Σταυροῦ* Ἑορτάζει σήμερα ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τὴν «Παγκόσμιον Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ» καὶ μᾶς καλεῖ νὰ προσκυνήσουμε τὸ «τρισμακάριστον ξύλον», νὰ πάρουμε κλάδους βασιλικοῦ ποὺ τὸ στολίζουν καὶ νὰ λάβουμε χάρη καὶ εὐλογία. Δὲν ἀρκεῖ ὅμως μόνο αὐτό. Τὸ σημαντικότερο εἶναι νὰ πιστέψουμε στὴ δύναμη τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ μὲ προθυμία νὰ βαστάζουμε καθημερινὰ καὶ τὸν δικό μας σταυρό. Βέβαια, κάτι τέτοιο εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετο μὲ τὴ λογικὴ τοῦ κόσμου. «Ὁ ... περισσότερα »

14/9/1925 ( ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟ ) Η ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ  
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ  88 ΧΡΟΝΙΑ....
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
" Έως θανάτου αγωνίσου υπέρ τής αληθείας
και Κύριος ο Θεός σου πολεμήσει υπέρ σού".
(Σοφ. Σειράχ)
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΙΣ 10/3/1924 ΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ( ΧΛΕΥΑΣΤΙΚΩΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ) ΚΑΙ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ , ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΣΟΥΝΕ ΚΡΥΦΑ ΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ, ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΥΜΜΗΤΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ. 
ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 11:30 μ.μ  ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ  ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΛΕΥΚΟΤΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ , ΚΑΤΑΥΓΑΖΩΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΟΝΥΔΡΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΟΛΟ ΑΥΤΟΥ . ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΔΕΙΞΕ ΠΩΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ

ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΥΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟ ΕΙΔΑΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝΕ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ.
ΘΕΟΘΕΝ ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Δημοσίευμα Εφημερίδας ΣΚΡΙΠ
Η Αναφορά του Μέγα θαύματος


ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣΣΚΡΙΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΣΤΙΣ 15-28/9/1925........


 

10 Σύλλογοι της Λαρίσης: Διαμαρτυρία διὰ τὸ Σχέδιο Νόμου περὶ «Νομικῆς ἀναγνωρίσεως τῆς ταυτότητας φύλου»


10 Σύλλογοι της Λαρίσης: Διαμαρτυρία διὰ τὸ Σχέδιο Νόμου περὶ «Νομικῆς ἀναγνωρίσεως τῆς ταυτότητας φύλου»

 Ἐὰν μέχρι πρότινος ἡ ρήση πὼς στὴν πατρίδα μας «εἶσαι ὅ,τι δηλώσεις» χρησιμοποιοῦνταν περισσότερο ὡς ἀστεϊσμός, φαίνεται πὼς οἱ κυβερνῶντες ἀποφάσισαν πιὰ μὲ νόμο νὰ τὴν κάνουν πραγματικότητα. Αὐτὸ τουλάχιστον προκύπτει ἀπὸ τὸ νέο νομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης γιὰ τὴ «Νομικὴ ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύλου», τὸ ὁποῖο ἔχει ἤδη κατατεθεῖ στὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο πρὸς ψήφιση.

Σύμφωνα μὲ τὸ νομοσχέδιο αὐτό, «ὡς ταυτότητα φύλου νοεῖται ὁ ἐσωτερικὸς καὶ προσωπικὸς τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο τὸ ἴδιο τὸ πρόσωπο βιώνει τὸ φύλο του, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ φύλο ποὺ καταχωρίστηκε κατὰ τὴ γέννησή του μὲ βάση τὰ βιολογικὰ του χαρακτηριστικά». Ἐκτὸς τοῦ ὅτι καθιστὰ σαφὲς πώς «ἡ ταυτότητα φύλου ἀποτελεῖ ζήτημα αὐτοπροσδιορισμοῦ», τὸ νομοσχέδιο ἐπιπλέον καθιερώνει μιὰ ἁπλὴ διαδικασία γιὰ διόρθωση τοῦ καταχωρισμένου φύλου – δηλαδὴ γιὰ τὸ ἄν εἶναι κανεὶς ἄνδρας ἢ γυναίκα – χωρὶς μάλιστα ὑποχρέωση προηγούμενης ἰατρικῆς διάγνωσης. Τὸ μόνο ποὺ ζητεῖται εἶναι μία αἴτηση στὴν ὁποία ἀναγράφεται τὸ ἐπιθυμητὸ φύλο καὶ τὸ ὄνομα ποὺ ἐπιλέγεται, καθὼς καὶ αὐτοπρόσωπη δήλωση ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου «σὲ ἰδιαίτερο γραφεῖο χωρὶς δημοσιότητα», ὁπότε ἐκδίδεται σχετικὴ δικαστικὴ ἀπόφαση ποὺ διορθώνει τὴ ληξιαρχικὴ πράξη γέννησης. Μὲ βάση τὴ νέα ληξιαρχικὴ πράξη, οἱ ὑπηρεσίες ποὺ ἐκδίδουν ἔγγραφα μὲ στοιχεῖα ταυτότητας ἢ τηροῦν μητρῶα καὶ καταλόγους ὑποχρεοῦνται νὰ προβοῦν σὲ νέες ἐκδόσεις καὶ καταχωρίσεις μὲ διορθωμένο τὸ φύλο, τὸ κύριο ὄνομα καὶ τὸ ἐπώνυμο τοῦ ἐνδιαφερομένου. Σημειώνεται ὅτι τὸ ἴδιο πρόσωπο δικαιοῦται νὰ ζητήσει καὶ δεύτερη φορὰ διόρθωση τοῦ φύλου του, ἐπανερχόμενο ἔτσι στὸ ἀρχικό του φύλο, ἐνῶ ἡ ὅλη διαδικασία προστατεύεται μὲ εἰδικὲς διατάξεις γιὰ ἐξασφάλιση τῆς μυστικότητας.

Δὲ θὰ ἀναφερθοῦμε στὴν πληθώρα τῶν προβληματικῶν σημείων τοῦ νομοσχεδίου, ποὺ πλήττουν τὴν ἀσφάλεια δικαίου, τὴν ἀξιοπιστία τοῦ προσώπου, τὸ κύρος τῶν δικαστηρίων, ἢ ποὺ προξενοῦν σύγχυση, καὶ ὁδηγοῦν σὲ ἀδιέξοδα. Πολλὰ ἀπὸ τὰ σημεῖα αὐτὰ ἔχει ἤδη ἐπισημάνει σὲ κείμενο μὲ κριτικὲς παρατηρήσεις της ἡ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καταλήγοντας συμπερασματικὰ πὼς τὸ νομοσχέδιο αὐτὸ «δὲν μπορεῖ νὰ γίνει δεκτό».

Θὰ περιοριστοῦμε ἁπλῶς νὰ ἀναφέρουμε ὁρισμένες ἀπὸ τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ θὰ ἐπιφέρει ἐνδεχόμενη ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου:

  * Τὸ δικαίωμα γιὰ ἀλλαγὴ τοῦ καταχωρισμένου φύλου – καὶ ταυτόχρονα τοῦ ὀνόματος/ἐπωνύμου – στὸ σύνολο τῶν ταυτοποιητικῶν ἐγγράφων τοῦ προσώπου, μὲ μία τόσο ἁπλὴ καὶ σύντομη διαδικασία, χωρὶς κὰν νὰ ἀπαιτεῖται ἀντιστοιχία μεταξὺ τοῦ δηλούμενου φύλου καὶ τῆς ἐξωτερικῆς εἰκόνας τοῦ αἰτοῦντος, ἀποτελεῖ πρώτης τάξης δῶρο γιὰ ἄτομα ποὺ ἔχουν τελέσει ἀξιόποινες πράξεις καὶ προσπαθοῦν νὰ διαφύγουν τὴ σύλληψη. Ἐπειδὴ μάλιστα ἀπαγορεύεται νὰ ὑπάρχει στὰ νέα ἔγγραφα ἀναφορὰ πὼς μεσολάβησε ἀλλαγὴ φύλου, θὰ δυσχεραίνεται κατὰ πολὺ τὸ ἔργο τῶν δημόσιων ἀρχῶν στὸν ἔλεγχο ταυτοπροσωπίας.

  * Θεσπίζοντας τὸ δικαίωμα «διόρθωσης» φύλου ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 17 ἐτῶν, τὸ νομοσχέδιο ἐπιτρέπει στοὺς ἄρρενες ποὺ θὰ «διορθώσουν» τὸ φύλο τους νὰ μὴν ἐκπληρώσουν τὴν ὑποχρέωση τῆς στρατιωτικῆς τους θητείας, χωρὶς τὸν κίνδυνο νὰ κηρυχθοῦν ἀνυπότακτοι.

  * Ἐξάλλου τὸ νομοσχέδιο δημιουργεῖ οὐσιαστικὰ τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴν παραβίαση τοῦ ἀβάτου τοῦ Ἁγίου Ὅρους καὶ τῶν Ἱερῶν Μονῶν. Ἐὰν π.χ. μία γυναίκα θελήσει νὰ εἰσέλθει στὸ Ἅγιον Ὅρος, μπορεῖ πολὺ εὔκολα μὲ μία ἁπλὴ – καὶ ἀργότερα ἀναστρέψιμη – «διόρθωση» φύλου νὰ παραβιάσει αὐτὸν τὸν ὑπερχιλιετὴ ἱερὸν θεσμόν.

  * Ἀκόμη χειρότερα, τὸ ἐν λόγῳ νομοσχέδιο εἰσάγει ὕπουλα τὸν γάμο μεταξὺ ἀτόμων τοῦ ἴδιου φύλου. Πράγματι, ἂν δύο ὁμόφυλα ἄτομα θελήσουν νὰ συνάψουν μεταξύ τους γάμο, ἀρκεῖ τὸ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ νὰ προβεῖ σὲ «διόρθωση» φύλου. Ποιὸς δήμαρχος (ἢ καὶ ποιὸς ἱερέας) στὴ συνέχεια θὰ μπορέσει νὰ ἀρνηθεῖ τὴν τέλεση πολιτικοῦ (ἢ καὶ θρησκευτικοῦ) γάμου – ἀκόμη καὶ ἂν εἶναι ὀφθαλμοφανῶς ἀντιληπτὸ ὅτι οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἔχουν τὸ ἴδιο βιολογικὸ φύλο – τὴ στιγμὴ ποὺ τὰ ταυτοποιητικά τους ἔγγραφα θὰ ἀναγράφουν διαφορετικὰ μεταξύ τους φύλα;

  * Ἕνα τέτοιο ἔγγαμο ζεῦγος ὁμοφύλων, ἀναγνωριζόμενο ὡς ἑτερόφυλο, θὰ ἀπολαμβάνει καὶ ὅλα τὰ δικαιώματα τῶν ἐγγάμων. Κατὰ συνέπεια θὰ ἔχει καὶ δικαίωμα υἱοθεσίας, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὴν ψυχοσωματικὴ ἀνάπτυξη τῶν υἱοθετούμενων τέκνων.

Τὸ χειρότερο ὅλων πάντως εἶναι ὅτι γιὰ πρώτη φορὰ στὴν πατρίδα μας θὰ ἀναγνωρίζεται ὡς δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ νὰ ἀντιστρατεύεται τὴν ἴδια του τὴ φύση, τὸ νὰ ἀρνεῖται νὰ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ τὸν ἔπλασε ὁ Δημιουργός. Τί ἄλλο εἶναι αὐτό, ἂν ὄχι ὅ,τι οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι ἀποκαλοῦσαν «ὕβρι»;

Εἶναι προφανὲς ὅτι τὰ θεσπιζόμενα ἀπὸ τὸ νομοσχέδιο ὡς δικαιώματα ἀντιβαίνουν στὴν ἀνθρώπινη ὀντολογία καὶ φυσιολογία, προσκρούουν στὴν κοινὴ λογική, καταφρονοῦν τὸ θεόπλαστο καὶ θεοειδὲς τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, καὶ ἀντίκεινται στὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας, ποὺ ἀποτελεῖ ὀργανικὸ στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς μας ἰδιοσυστασίας.

Γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους:

Καλοῦμε τοὺς συμπολίτες μας νὰ ξεσηκωθοῦν ἐνάντια στήν ἐπιχειρούμενη διασάλευση τῆς φυσικῆς καὶ ἠθικῆς τάξης, διατρανώνοντας μὲ κάθε νόμιμο τρόπο τὴν ἀντίδρασή τους στὸ συζητούμενο νομοσχέδιο. Νὰ ἐνημερωθοῦν ἐπίσης γιὰ τὴ στάση τῶν πολιτικῶν κομμάτων καὶ τῶν βουλευτῶν ἔναντι τοῦ νομοσχεδίου, καὶ νὰ τὴ λάβουν σοβαρὰ ὑπόψη τοὺς κατὰ τὴν ἄσκηση τοῦ ἐκλογικοῦ τους δικαιώματος στὶς ἑπόμενες ἐθνικὲς ἐκλογές.

Καλοῦμε ὅσους ἀπὸ τοὺς βουλευτὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου δὲν ἔχουν ἀπολέσει τὸ «ὀρθοφρονεῖν» νὰ συμπαραταχθοῦν γιὰ τὴν ἀποσόβηση τῆς ὀλέθριας «ὕβρεως».

Ἐλπίζουμε πὼς ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας αὐτὴ τὴ φορὰ θὰ σταθεῖ στὸ ὕψος τοῦ ἀξιώματός του καὶ δὲ θὰ ὑπογράψει τὸν ἐξανδραποδισμὸ τῆς κοινωνίας μας.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ:

Σύλλογος Πολυτέκνων Λαρίσης καὶ Περιχώρων

Γ.Ε.Χ.Α. (Γονέων Ἕνωσις «ἡ Χριστιανικὴ Αγωγή») Λάρισας

Χριστιανική Ἕνωση Ἐπιστημόνων Λάρισας

Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη

Χριστιανικὴ Ἑστία Λάρισας «Ὁ Ἀπόστολος Παύλος»

Ἔνωση Θεολόγων Λάρισας

Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος» Λάρισας

Φιλανθρωπικὸ Σωματεῖο «Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος»

Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικὸς Σύλλογος «Πορεία Ἀγάπης»

Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς                    «Ὁ Ἀπόστολος Βαρνάβας»
 
Ἀναδημοσίευσις ἀπό:
https://www.tideon.org/