Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016

Ἑλληνικὴ Ἀσπίς κατὰ τοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου, Δασκάλου Νικολάου Μάννη.

Δευτέρα, 8 Αὐγούστου 2016

          Ὁ λίαν ἀξιόλογος Συγγραφεύς, Ἱεροψάλτης/Μουσικολόγος καί Δάσκαλος κ. Νικόλαος Μάννης, συνέγραψε καί ἐξέδωσε ἕνα ἀκόμη πόνημα (τό  δεύτερον) περί τοῦ Νέου/Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου καί τῆς ἀντιμετωπίσεώς του ἀπό τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Στίς 278 σελίδες τοῦ νέου ἔργου, περιλανβάνονται  ἄγνωστες ἐν πολλοῖς μαρτυρίες περί τοῦ θέματος, τίς ὁποίες ὁ συγγραφέας εἶχε τήν ὑπομονή νά ἐρευνήσει καί νά παρουσιάσει. Κατωτέρω δημοσιεύουμε τά περιεχόμενα τοῦ ἐν λόγῳ ἔργου, τήν προμήθεια καί μελέτη τοῦ ὁποίου συνιστοῦμεν στούς ἀναγνώστες μας.

Σημείωμα.
Πρόλογος ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος.
Τὸ Ἡμερολογιακὸ Ζήτημα στὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ κατὰ τὰ ἔτη 1581-1901.
Κείμενα:
1. Χριστοφόρος Ἄγγελος: Περὶ τοῦ πότε ἄγουσιν οἱ Ἕλληνες τὸ Πάσχα (1619).
2. Σεβαστὸς Κυμινήτης: Ἑορτολογίου Ζητήματα ΙΔ’ καὶ ΝΗ’  (1701).
3. Ἀδελφοὶ Λειχούδη: Περὶ τοῦ νέου Καλενταρίου (1690).
4. Ἱεροσολύμων Δοσίθεος: Περὶ τοῦ Ἁγίου Πάσχα καὶ τῆς εἰς αὐτὸ Καινοτομίας τῶν Λατίνων (τέλη ΙΖ’ αἰῶνος).
5. Νικόλαος Κεραμεύς: Περὶ τοῦ νέου Καλανταρίου, ἤτοι Πασχαλίου (ἐκ τοῦ «Ἀντεγκλήματος», 1656).
6. Κωνσταντινουπόλεως Ἱερεμίας Γ’: Συνοδικὴ πρὸς Μησυναίους Ἐπιστολὴ περὶ τῆς μεταθέσεως τοῦ παλαιοῦ Πασχαλίου εἰς τὸ νέον (5-11-1720).
7. Διαμαντὴς Ρύσιος: Περὶ καινοτομίας τοῦ Θείου Πάσχα, τοῖς Λατίνοις ἀλαζόνως τετολμημένοις (ἔλεγχος ΚΒ’ ἐκ τοῦ «Λατίνων θρησκείας ἔλεγχος», 1741).
8. Κωνσταντῖνος Γορδᾶτος: Ἐπιστολὴ περὶ Ἡμερολογίου πρὸς Μακάριον Καλογερὰν (περ. 1735).
9. Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικος ὁ Γ’ ὁ ἐκ Ζαγορᾶς: Ἐπιστολὴ ἔμμετρος πρὸς Ἀνανίαν Ἀντιπάριον (δεύτερο ἥμισυ ΙΗ’ αἰῶνος).
10. Ἀγγελούδης ἐξ Αἴνου: 49η ἐρώτησις τῆς Διαλέξεως διὰ τὰς ἑβδομήκοντα τῶν Φράγγων αἱρέσεις (25-6-1792).
11. Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: Ὑποσημείωσις εἰς τὸν Ζ’ Ἀποστολικὸν Κανόνα (1800).
12. Ἰωάννης Εὐλάμπιος: Ἀπάντησις εἴς τινος ἀνωνύμου ἐκδότου φυλλάδιον περὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πάσχα (1840).
13. Χαλὶλ Τζαούϊς: Σωτηρία τοῦ καταπιεζομένου καὶ ἀδικουμένου ἐκ τῶν καινοτομιῶν ἐθῶν καὶ κανόνων (1858).
14. Θεόδωρος Κυριακίδης: Διατριβὴ ἐπὶ τῆς προτάσεως τῆς Μολδοβλαχικῆς Κυβερνήσεως περὶ εἰσαγωγῆς τοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου εἰς τὰς Παραδουναβίους Ἡγεμονίας (1864).
15. Ἰάκωβος Νεασκητιώτης: Περὶ τῆς νέας ἐφευρέσεως τῶν λεγομένων καλενδῶν (1844).
16. Κυριακὸς Λαμπρύλλος: Περὶ τοῦ νέου Ἡμερολογίου καὶ τοῦ τοῦ καταλλήλου ἢ μὴ τῆς παρ᾿ ἡμῖν ἐφαρμογῆς (1865).
17. Καλλίνικος Δεληκάνης: Ἡ μεταρρύθμισις τοῦ Ἡμερολογίου (1895).
18. Κερκύρας Εὐστάθιος Βουλισμᾶς: Τὸ Πάσχα τοῦ 1888 (1888).
19. Μελέτιος Χρυσοχοΐδης: Τὸ Γρηγοριανὸν Ἡμερολόγιον - Ἡ καταδολίευσις τοῦ Πάσχα (15-3-1899).