Ἒνας φτωχὸς ἀλλὰ σπουδαῖος ἂνθρωπος!Ὀ Dobre κατάγεται ἀπὸ τὴν Βουλγαρίαν καὶ εἶναι 99 ἐτῶν. Ὂλη του τὴν ζωή την πέρασε δύσκολα, πολλές φορές σὲ συνθήκες ἀπόλυτης φτώχειας.
Ζοῦσε σὲ τρώγλες και τρεφόταν μὲ ὂτι ἒβρισκε στὰ σκουπίδια ἢ τοῦ ἒδιναν οἰ «καλοί άνθρωποι» στὸν δρόμον ὂπως λέγει ὀ ίδιος. Ζεῖ σὲ μία μικρή
πόλις τῆς χώρας, τὸ Bajlo, καὶ κάνει καθημερινῶς ἐπάνω ἀπό 30 χιλιόμετρα διὰ νὰ φτάσει στὴν Σόφια. Ἐκεῖ στέκεται διὰ πολλές ὦρες στὸ προαύλιο
μίας Ὀρθοδόξου ἐκκλησίας καὶ ζητιανεύει. Ὂχι διὰ τὸν ἐαυτόν του, ἀλλά διὰ τοὺς ἂλλους. Ό,τι χρήματα συγκεντρώσει τὰ δωρίζει στὴν εκκλησία, σὲ γηροκομεῖα, ὀρφανοτροφεία ἀλλά καὶ σὲ πττωχές οἰκογένειες «ποὺ ἒχουν μεγαλύτεραν ἀνάγκην ἀπό ἐμένα», ὂπως ἐπισημαίνει.

Πρόκειται διὸ τὸν ἰδιώτη ποὺ κάνει αὐτή τὴν στιγμή τὶς μεγαλύτερες δωρεές στὴν ἐκκλησία, ἐνῶ μέχρι τώρα ἒχει δωρίσει ἐπάνω ἀπό 30.000 εὐρώ,
χωρίς νὰ κρατήσει τίποτα διὰ τὸν ἐαυτόν του. Ὀ ἲδιος εἶναι αὐτάρκης, ζεῖ μὲ μία πενιχρήν σύνταξιν τῶν 80 εὐρώ ποὺ παίρνει καὶ δείχνει νὰ μὴν ἐνοχλεῖται καθόλου ἀπό τὶς δυσκολίες. Στὴν πόλιν ὂλοι τὸν γνωρίζουν μὲ τὸ προσωνύμιο ὀ «δίκαιος ἀπό τὸ Bajlo», ἀφοῦ καὶ ὀ ἲδιος εἶναι ὐπέρμαχος τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀγάπης. Διατί ὀ ἂνθρωπος αῦτός ἰκετεύει τὸν συνάνθρωπον ὂχι διὰ τὸν ἐαυτόν του ἀλλά διὰ τοὺς ἀναξιοπαθοῦντες. Καὶ συνεχίζει… «Διὰ ὂσο ζῶ», λέγει ὀ ἲδιος!

Πηγή: ahdoni.blogspot.gr