Ἂγιος Δωρόθεος Ἰερομάρτυς Ἐπίσκοπος Τύρου


 
5 Ἰουνίου

Ο Άγιος Δωρόθεος ήταν ποιμένας που είχε «τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ» (προς Ρωμαίους, β' 20). Δηλαδή, την ακριβή γνώση και αλήθεια, που βρίσκεται μέσα στο Νόμο, στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη.

Όταν ξέσπασε ο φονικός διωγμός κατά της Εκκλησίας στα χρόνια του Διοκλητιανου, το ποίμνιό του, προκειμένου να χάσει τον πολύτιμο ποιμένα του, με θερμές παρακλήσεις κατάφερε και τον έπεισε να απομακρυνθεί από τον τόπο των διωγμών. Αποχώρησε στη Δυσσό, πόλη της Θράκης, και εκεί ασκήτευε μέχρι να περάσει ο άγριος αυτός διωγμός. Όταν πέρασε η μπόρα του διωγμού, επανήλθε στο ποίμνιό του και με όλη την πατρική στοργή που τον διέκρινε, στήριζε στην πίστη τους αδυνάτους και πρωτοστατούσε στη βοήθεια των χηρών, ορφανών, ασθενών, και γενικά, των θλιβομένων.

Έζησε πολλά χρόνια. Πρόλαβε μέχρι και τη βασιλεία του Ιουλιανού του Παραβάτη. Οι ειδωλολάτρες, όμως, που ήταν προστατευόμενοι αυτού του αυτοκράτορα, έπιασαν το Δωρόθεο και αφού τον βασάνισαν ανελέητα τον σκότωσαν το 362 μ.Χ. Έτσι κέρδισε το στεφάνι του μαρτυρίου. Τότε ο Δωρόθεος ήταν 107 χρονών.

Σήμερα σώζεται εκκλησιαστικό σύγγραμμά του, για τους 70 μαθητές του Ιησού Χριστού.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος α´ Τῆς ἐρήμου πολίτης

Τῆς σοφίας σε μύστην, ἱερὸν ἐπιστάμεθα,
πάντες οἱ ταῖς θείαις σοῦ βίβλοις,
ἐντρυφῶντες Δωρόθεε· ποιμάνας ἐκλογάδα
γὰρ Χριστοῦ, τῆς Τύρου ἐν συνέσει σου πολλῇ,
ἐβεβαίωσας τὸ φίλτρον σου πρὸς Αὐτόν,
ἐν πόνοις σῆς ἀθλήσεως. Χαίροις Ἀρχιερέων καλλονή,
χαίροις Μαρτύρων καύχημα· χαίροις ὁ φιλοπόνῳ σοῦ
σπουδῇ, τὰ θείᾳ συγγραψάμενος.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ΄ Ταχὺ προκατάλαβε

ς δώρημα τέλειον, ἐκ τοῦ τῶν φώτων Πατρός,
σοφίας τὴν ἔλλαμψιν, ὡς Ἱεράρχης σοφός,
ἐδέξω Δωρόθεε• ὅθεν καὶ πλεονάσας,
τὸν σὸν τάλαντον μάκαρ, ἤθλησας ὑπὲρ φύσιν,
βαθυτάτω ἐν γήρᾳ, πρεσβεύων Ἱερομάρτυς,
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

Μεγαλυνάρια

Δεῦτε τῆς φυτείας τοῦ Οὐρανοῦ, 
μέλψωμεν τὸ κλῆμα τὸ κατάμεστον 
ἐν καρποῖς, Ἀρχιερωσύνης σεπτοῦ 
τε Μαρτυρίου· Δωρόθεον τιμίων 
δώρων ἐπώνυμον.

Χαίροις οὐρανίων μυσταγωγέ, 
χαίροις τῶν τελείων δωρημάτων 
ἡ ἀπαρχή, χαίροις τοῦ τῶν πάντων 
Θεοῦ ἡ εὐκληρία· Δωρόθεε τῆς Τύρου 
ἔξοχον ἄκουσμα.