Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

ΣΤΑΥΡΩ ΣΕ ΠΡΟΣΗΛΩΣΑΝ

                                    ΣΤΑΥΡΩ ΣΕ ΠΡΟΣΗΛΩΣΑΝ

Σταυρῷ σε προσήλωσαν, οἱ Ἰουδαῖοι Σωτὴρ, δι' οὗ ἐκ τῶν ἐθνῶν ἡμᾶς ἀνεκαλέσω στοργῇ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν· ἥπλωσας τὰς παλάμας, ἐν αὐτῷ σῇ βουλήσει, λόγχῃ δὲ τὴν πλευράν σου, κατεδέξω νυγῆναι, τῷ πλήθει τῶν οἰκτιρμῶν σου, δόξα φιλάνθρωπε.