Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Κυριακή, 17 Μαΐου 2015

«Σάρκα καί αἷμα δέν μποροῦν νά κληρονομήσουν τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ»

«Σάρκα καί αἷμα δέν μποροῦν νά κληρονομήσουν τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ»

                 
 
Α΄ Κορ. ιε΄: 50
«Σάρκα καί αἷμαἐδῶ Ἀπόστολος ὀνομάζει τίς πονηρές πράξεις, ὅπως λέγει,σεῖς δέν εἴσασθε σαρκικοί. Καί πάλι·ἐκεῖνοι πού εἶναι σαρκικοί δέν μποροῦν ν᾿ ἀρέσουν στόν Θεό».

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ,
Εἰς τήν Α΄ πρός Κορινθίους ΕΠΕ 11, 429

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν