Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Προσευχὴ ὃταν μᾶς κυριεύει ἀθυμία καὶ μελαγχολία

      Προσευχὴ ὃταν μᾶς κυριεύει ἀθυμία καὶ μελαγχολία

«Μακαρίζομέν σε πᾶσαι αἱ γενεαί, Θεοτόκε Παρθένε· ἐν σοὶ γὰρ ὁ ἀχώρητος Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν χωρηθῆναι ηὐδόκησε. Μακάριοι ἒσμεν καὶ ἡμεῖς προστασίαν σε ἒχοντες· ἡμέρας γὰρ καὶ νυκτὸς πρεσβεύεις ὑπὲρ ἡμῶν καὶ τὰ σκῆπτρα τῆς βασιλείας ταῖς σαῖς ἰκεσίαις κρατύνονταν διὸ ἀνυμνούντες βοώμέν σοι· Χαῖρε κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σου».

«Σὲ τὸ ἀπόρθητον τεῖχος, τὸ τῆς σωτηρίας ὀχύρωμα, Θεοτόκε Παρθένε, ἰκετεύομεν τὰς τῶν ἐναντίων βουλὰς διασκέδασον τοῦ λαοῦ σου τὴν λύπην εἰς χαρὰν μετάβαλε· ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ κόσμου πρέ­σβευε· ὃτι σὺ εἶ, Θεοτόκε, ἡ ἐλπίς ἡμῶν».


_________________

Ἀφιέρονε τὰ ἒργα σου εἰς τὸν Κὐριον, καὶ αἱ βουλαί σου θέλουσι στερεώθη.