Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με


Δέσποτα Θεέ, Πάτερ παντοκράτωρ, Κύριε, Υἱέ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, 
καὶ Ἃγιον Πνεῦμα, μία θεότης, μία δύναμις, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλὸν καὶ οἶς  ἐπίστασαι κρίμασι σῶσόν με τὸν ἀνάξιον δοῦλον Σου˙ ὃτι εὐλογητός εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἃγιος Μαρδάριος
«Ἁγιοπατερικὸν Προσευχητάριον»