Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Προσευχὴ εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον

Προσευχὴ εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον


Παναγία Μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ, Ἠλίου ἡ ἀκτίς,                                     Πόθος καὶ ἀγωνία τοῦ Κόσμου ἡ ἐλπίς,                                           Μυστικὴ βοήθεια σὲ κάθε δύσκολον πορεία,                      Λυτρωτικὸν ξεκίνημα ζωῆς,                                                           Ὑπερκόσμια θεωρία, Ἀκοίμητος κανδήλα,                                    Λυχνία Ἐκκλησιῶν τὸ Φῶς, Πολιτεία  ἀπαθείας,                        ἐξίλασμα πάντων, δικαίων ὁ ναός,                                                            Σοφία Ἀκήρατος, Ἀκένωτος πηγή, χώρα Θεοῦ,                               Ἀρχὴ καὶ τέλος, Νύμφη Ἀνύμφευτος Ἰησοῦ Χριστοῦ,               βοήθησον τὸν/τὴν δοῦλον/ην σου (τάδε).

Ἄσπιλον δάκρυ ἀναπαύσεως ἀνθρώπων πονεμένων,        Παράκλησις ἀφανής, Δῶρον θαυμάτων ἁγιασμένων,            Ἐπίγνωσις Ἀληθείας, Ἀποστόλων ὁ φωτεινὸς ὁ φάρος, 
Ἀνείπωτος ὡραιότης, Ἁγίασμα ὀμορφιά καὶ κάλλος,                            ἡ νίκη τῆς ζωῆς, τὸ φτερούγισμα Ἀγγέλων, 
Ἀνάπλασις πιστῶν, Ἀνάπαυσις πόνων φέρουσα.

Ἡ Δόξα πᾶσα, ἡ Ἀρχαγγελιώτισσα, τὸ Ἄξιόν Ἐστι.                              Ἡ Γνῶσις τῆς Σοφίας, Μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ,
Παραδείσου ἡ Ἀρχή.

Ἀμήν.