Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Ἀλλοίμονον! Αἱ κορυφαὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐπὶ τὸ ἔργον τῆς Προδοσίας !

Ἀλλοίμονον! Αἱ κορυφαὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐπὶ τὸ ἔργον τῆς Προδοσίας !

Περὶ τῆς συντελουμένης Καϊαφαϊκῆς προδοσίας πλειστάκις ἔχομε γράψει. Τὰ Ὀρθόδοξα «Ἅγια τῶν Ἁγίων» μολυνθέντα ἤδη, διὰ τῆς κατακριτέας αὐτομολήσεως τῶν «Ὀρθοδόξων» Προκαθημένων των, πρὸς τὸν ὀργανισμὸν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.), ἀσφυκτιοῦν θανασίμως ἐκ τῆς «συνεργασίας » καὶ «συνυπάρξεως » τοῦ ἐναγκαλισμοῦ τοῦ ἐπαράτου Οἰκουμενισμοῦ, ὅστις, ὡς προσφυῶς ἐλέχθῃ, «μὴ ἔχων ὄρια ὁ ἴδιος ἀγωνίζεται νὰ ἐξαφανίσῃ καὶ καταστρέψῃ τὰ ὄρια τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ». Ἤδη, συζητεῖται, ὄχι μόνον περὶ ἐνώσεως μὲ ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς ἀκόμη καὶ μὲ Ἰουδαίους, ἀλλὰ καὶ ὅτι πᾶς ζῶν ἐπὶ τῆς γῆς, εἶναι μέλος τῆς «Ἐκκλησίας », δηλαδὴ τῆς … «Παγκοσμίου Ἐκκλησίας » τῶν Οἰκουμενιστῶν! Ἀπολύτως πιστεύομεν, ὅτι ἡ τῶν Εἰκονομάχων κακοδοξία ἀποτελεῖ μικρογραφίαν τῆς καταβαλλομένης σήμερον προσπαθείας διὰ τὴν ὁλοκληρωτικὴν καταστροφὴν τῆς ὈΡΘΟΔΟΞΟΥ ἘΚΚΛΗΣΙΑΣ, τὴν Ὁποῖαν διὰ τοῦ ἰδίου αὐτοῦ αἴματος, ἐθεμελίωσεν ὁ Κύριος, καὶ οἱ ἀπ΄ αἰῶνος μάρτυρες καὶ ὁμολογηταὶ ἀνήγειραν εἰς Ναὸν περικαλλοὺς εὐπρεπείας καὶ ὡραιότητος. Τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης καὶ ἀσεβείας ἀντιληφθέν, ὅτι ἡ ποικίλη κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων βία ὀλίγα κατορθεῖ, ἐδίδαξε τοὺς συγχρόνους υἱοὺς τοῦ σκότους, νὰ μετέρχωνται τοῦ λοιποῦ τὰς μεθόδους τῆς «συνυπάρξεως », «συνδιαλλαγῆς » καὶ «ἀγάπης », εὐνουχίζοντες οὔτω κατ΄ ἀρχὰς πᾶσαν Ὀρθόδοξον μαχητικὴν διάθεσιν, δεσμεύοντες ἀργότερον ταύτην, καὶ τέλος, ὡς σύμμαχον παρασύροντες ἐν τῷ ἰδίῳ αὐτῶν στρατοπέδῳ, ἐν πολλοῖς μιτροφοροῦσαν ἡ ἀκαδημαϊκὴ τηβέννῳ κεκοσμημένην…

Ἀλλοίμονον! Αἱ κορυφαὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐπὶ τὸ ἔργον τῆς Προδοσίας ! Τῷ ὄντι, «πῶς ἔπεσαν δυνατοί;» (Β΄ Βασιλ. Α,27). Ἐσπούδασαν γὰρ «ἐγκαταμίξαι τὸ ψεῦδος τῇ ἀληθείᾳ και τῇ εὐσεβείᾳ τὴν ἀσέβειαν». Σκοτισθέντες «οὐδὲν ἠγήσαντο τὸ πρᾶγμα οὐδὲ διαφέρειν εὐσέβειαν ἀσεβείας ἐνόμισαν», οἴτινες «τῷ Ἀντιχρίστῳ τὴν ὁδὸν παρασκευάζουσιν».

Ἀληθῶς, «πῶς ἐγένετο πόρνη πόλις πιστὴ Σιών, πλήρης κρίσεως ἐν ἡ δικαιοσύνῃ ἐκοιμήθῃ ἐν αυτῇ, νῦν δὲ φονευταί;» (Προφ. Ησαϊου, α,2). 


Ἤδη, ὁ Οικουμενισμὸς ἔχει εἰς τὰ δίκτυά του, καθὼς γνωρίζετε, ἀπάσας τὰς Τοπικὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας. Ἡ Ἔνωσις ἔχει τελεσθῇ, τουλάχιστον εἰς ἐπίπεδον κορυφῆς. Τὸ μόνον, ὅπερ ἀναμένουν οἱ ὀπαδοί της, εἶναι ἡ κατάλληλος διαφώτισις τοῦ λαοῦ, ὥστε νὰ τὴν δεχθῇ καὶ οὕτος ἄνευ «ἀνταρσιῶν» καὶ «ἐπαναστάσεων».


Ὀρθόδοξος Φωνή:

orthodox-voice.blogspot.gr