Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Aἱ Πληγὲς τοὖ Χριστοῦ

                                Aἱ  Πληγὲς  τοὖ  Χριστοῦ

Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς τὰ λέγει καθαρῶς ὅτι αἱ πληγὲς τοῦ Χριστοῦ εἶναι πέντε. Μὰ εἶναι ἡ φοβερὴ πραγματικότης·  δύο στὰ χέρια δύο στὰ πόδια καὶ μία στὰ πλευρά. Ἀπὸ τὰ καρφιά. Καὶ ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες μας. Τρυπημένα τὰ χέρια ποῦ εὐλογοῦσαν ! Τρυπημένα τὰ πόδια ποὺ βάδιζαν τὸν δρόμον τῆς ἀληθείας ! Τρυπημένη ἡ πλευρά, ποὺ ἄναψε τὴν θείαν καὶ ἱερὰ φλόγα τῆς ἀγάπης !

Ἔτσι τὸ θέλησε ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.

-Νὰ Τοῦ τρυπηθοῦν τὰ χέρια, διὰ τὶς ἁμαρτίες ποὺ ἐκάμαμε μὲ τὰ χέρια μας - (φόνους, κλεψιές, βιαιότητες ).

-Νὰ Τοῦ τρυπήσουν τὰ πόδια, διὰ τὶς ἁμαρτίες ποὺ ἔκαμαν τὰ πόδια, (ἕνα δάσος πόδια !), ποὺ ἔτρεξαν νὰ κάνουν τὸ κακόν, τὸ κάθε κακόν !

-Τοῦ τρύπησαν τὴν πλευρὰ κοντὰ στὴν καρδίαν, διατὶ ἡ δική μας καρδία, ἦταν γεμάτη μὲ κάθε κακία ἀσέβεια, βλάσφημες σκέψεις, κτηνώδεις ἐπιθυμίες, μῖσος καὶ φθόνος, καὶ σχέδια δαιμονικὰ ἐναντίον ἀδελφῶν, ἐναντίον φίλων, ἐναντίον τοῦ Θεοῦ !

-Τρυπήθηκαν τα χέρια τοῦ Χριστοῦ, διὰ νὰ θεραπευθοῦν αἱ ἁμαρτίες ποὺ  ἔκαμαν τὰ δικά σου χέρια!

-Τρυπήθηκαν τὰ πόδιά Του, διὰ νὰ ἐπιστρέψουν τὰ πόδια τὰ δικά σου ἀπὸ τὸν δρόμον τῆς απώλειας !

-Τρυπήθηκε ἡ πλευρά Του, διὰ νὰ καθαρίσει ἡ δική σου καρδία ἀπὸ τὶς ἁμαρτωλὲς σκέψεις καὶ ἐπιθυμίες !

Πέντε εἶναι αἱ πληγὲς τοῦ Χριστοῦ ! Πέντε οἱ κρουνοὶ τοῦ Αἴματός Του. Ἀπὸ αὐτές ἔρευσε τὸ Αἶμα Του, ποὺ ἁγίασε τὴν γῆν καὶ ἐξηγόρασε τὸ ἀνθρώπινον γένος. Μὲ τὸ Αἶμα Του, ποὺ ἔρευσε ἀπὸ τὶς πέντε πληγές Του πλένει τὸν κάθε πιστόν Του.

Φρόντισε λοιπὸν τὴν Μεγάλην Παρασκευὴν νὰ σταθεῖς κάτω ἀπὸ τὸν Σταυρόν Του. Καὶ παρακάλεσέ Τον. Νὰ σὲ καθαρίσει καὶ σένα μὲ τὸ Αἶμα Του. Καὶ νὰ ζωοποιήσει τὴν ψυχήν σου. Ὤστε, τὴν Ἀνάστασιν, νὰ φωνάζεις καὶ σὺ μαζί μὲ τὶς ἁγίες μυροφόρες ὄτι Ἀνέστη ὁ Κύριος ὄντως.

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς
Ἐπίσκοπος Ἀχρίδος