Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

Καθαρά Δευτέρα εἶναι ἡ ἀπαρχή τοῦ προσωπικοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνα τῶν Χριστιανῶν

Καθαρά Δευτέρα εἶναι ἡ ἀπαρχή τοῦ προσωπικοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνα τῶν Χριστιανῶν


sarakosti

                    Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν,
εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ, ἀληθὴς νηστεία,
ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις,
ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή,
ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς,
ψεύδους, καὶ ἐπιορκίας· ἡ τούτων ἔνδεια,
νηστεία ἐστίν, ἀληθὴς καὶ εὐπρόσδεκτος

Ἡ Καθαρά Δευτέρα εἶναι ἡ ἀπαρχή τοῦ προσωπικοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνα ὅλών  μας, ὁ ὁποῖος ἀγῶνας ἐκτελεῖται  μέ τή συμμέτοχή  μας στίς ἱερές Ἀκολουθίες  τῆς Ἐκκλησίας μας, τήν προσευχή καί τήν νηστεία, σέ συνδυασμό πάντα καί μέ τήν φιλανθρωπία ἀπό τό περίσσευμά μας ἤ τό ὑστέρημά μας πρός τούς ἀνήμπορους συνανθρώπους μας.
Ἡ ἡμέρα αὐτή εἶναι τό ἀρχικό στάδιο καί ἡ ἀπαρχή τῆς κάθε εἴδους καθάρσεως τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματός μας.
Εἶναι μέρα περισυλλογῆς καί αὐτοκριτικῆς.
Διά τόν  λόγο αὐτό φέρει καί τό ὄνομα  Καθαρά  Δευτέρα.
Τά παλαιά χρόνια συνήθιζαν τήν μέρα αὐτή οἱ νοικοκυρές νά πλένουν μέ καυτό νερό καί στάχτη ἀπό τό τζάκι  τά  κατσαρολικά τους, ἔτσι ὥστε νά εἰσέλθουν ὅσο τό δυνατό χωρίς νά ἀρτευτοῦν στήν περίοδο της  νηστείας πού ξεδιπλωνόταν ἐμπρός τους.
Ἀξιοσημείωτο εἶναι καί τό λεγόμενο Τριήμερο τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Τριήμερο ὀνομάζεται ὁ προαιρετικός κανόνας τῶν Χριστιανῶν, κληρικῶν καί λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι κατά τίς τρεῖς πρῶτες ἡμέρες τῆς Καθαρᾶς ἑβδομάδος δέν τρώγουν τίποτε,  παρά πίνουν μόνο λιγοστό νερό.
Γγνωρίζοντας καλά  οἱ ἅγιοι Πατέρες τίς ἀνάγκες τῶν Χριστιανῶν μας  τίς ἡμέρες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὅρισαν ἕνα πλούσιο λειτουργικό καί  ἐκκλησιαστικό Τυπικό,  μέ μεγάλο ἀριθμό  ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ὅπως τό Μεσονυκτικό καί ὁ Ὄρθρος τῶν καθημερινῶν ἡμερῶν, οἱ διατεταγμένες   Θεῖες Λειτουργίες τῶν Προηγιασμένων Δῶρων κάθε Τετάρτη καί Παρασκευή καί οἱ Ἀκολουθίες τοῦ Μικροῦ καί Μεγάλου Ἀποδείπνου σέ καθημερινή βάση, ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου τίς Κυριακές τῆς Σαρακοστῆς κ.ἀ.,  στούς ἱερούς Ναούς μας δέ, ὅπως πάντοτε,   ὑπάρχουν Ἱερεῖς Ἐξομολόγοι, οἱ ὁποῖοι βοηθοῦν συγχωροῦν καί συνδράμουν τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς μας στήν πνευματική τους ζωή.
Φτάσαμε λοιπόν,  στήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αὐτή  εἶναι μία ἱερή περίοδος πνευματικῶν ἀγώνων, μετανοίας καί νηστείας
«Τιμή γάρ νηστείας οὐχί σιτίων ἀποχή, ἀλλά ἁμαρτημάτων ἀναχώρησις»,
Καλή καί εὐλογημένη Σαρακοστή
+  Ἱερεύς Ἰωάννης Σουρλίγγας