Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

Παναγία Θρηνοδοῦσα - Ὀλύνθου Χαλκιδικῆς

             Παναγία Θρηνοδοῦσα - Ὀλύνθου Χαλκιδικῆς

Ἀπολυτίκιον τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος "Παναγία ἡ Θρηνωδοῦσα"
 

Τιμᾶται στὶς 23 Αὐγούστου εἰς τὰ ἐννεάμερα τῆς Παναγίας μας

                       Ἦχος δ. Ταχύ προκατάλαβε.

Τοὺς πόνους καὶ τα δάκρυα τῶν προστρεχόντων πιστῶν, εἰκόνι τῇ Θείᾳ σου, ὦ Θρηνωδοῦσα σεμνή, Κυρίῳ, προσάγαγε ὅπως μεταποιήσῃ, εἰς χαρὰν πάσαν λύπην, ἵνα ἀπὸ καρδίας προσκυνῶμεν σὴν χάριν, Ὀλύνθιοι καὶ ἄπαντες πιστοὶ Θεονύμφε.

               Ἔτερον Ἦχος α. Τῆς ἑρήμου Πολίτης

Τοῖς θερμοῖς δακρυσί σου Θρηνωδοῦσα Πανάχραντε, πλύνον τῶν λυπούντων σε τέκνων τὰ πολλά ἁμαρτήματα, καὶ πρέσβευε Υἱῷ σου καὶ Θεῷ τοῦ δόναι τῇ μετάνοιᾳ ἡμῖν, ὅπως πόθῳ ἀσπαζόμενοι τὴν σεπτὴν εἰκόνα σου κραυγάζωμεν δόξα τοῖς μεγαλείοις σου Σεμνή, δόξα τῇ εὐσπλαγχνίᾳ Σου, δόξα τῇ μητρικῇ σου πρὸς ἡμᾶς, ἀγάπη Παναμώμητε.