Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

Παρακαλῶ σε, Παρθένε, βοήθησόν μοι ἐν τάχει ...

Παρακαλῶ σε, Παρθένε, βοήθησόν μοι ἐν τάχει ...
Ἐξαποστειλάρια. Ήχος γ'.

Ἀπόστολοι ἐκ περάτων,
συναθροισθέντες ἐνθάδε,
Γεσθημανῇ τῷ χωρίῳ,
κηδεύσατέ μου τὸ σῶμα∙
καὶ σὺ Υἱέ και Θεέ μου,
παράλαβέ μου τὸ πνεῦμα.

Ὁ γλυκασμὸς τῶν ἀγγέλων,
τῶν θλιβομένων ἡ χαρά,
Χριστιανῶν ἡ προστάτις,
Παρθένε Μήτηρ Κυρίου,
ἀντιλαβοῦ μου καὶ ῥῦσαι,
τῶν αἰωνίων βασάνων.

Καὶ σὲ μεσίτριαν ἔχω,
πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεόν,
μὴ μοῦ ἐλέγξῃ τὰς πράξεις,
ενώπιον τῶν Ἀγγέλων∙
παρακαλῶ σε, Παρθένε,
βοήθησόν μοι ἐν τάχει.

Χρυσοπλοκώτατε πύργε,
καὶ δωδεκάτειχε πόλις,
ἡλιοστάλαχτε θρόνε,
καθέδρα τοῦ Βασιλέως,
ἀκατανόητον θαῦμα∙
πῶς γαλουχεῖς τὸν Δεσπότην;

Ἐπιθυμῶ Παναγία ,
τὰ κάλλη τοῦ Παραδείσου,
τὸν μυρισμὸν καὶ τὰ ἄνθη,
καὶ τὴν τερπνὴν εὐωδίαν,
καὶ τὰς ὡδὰς τῶν Ἀγγέλων,
ὅταν ὑμνοῦν τὸν Υἱόν Σου.