Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Μίμησις Χριστοῦ

                       Μίμησις Χριστοῦ

                                       Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

Ἅς γίνωμεν ὅπως εἶναι ὁ Χριστός, ἐπειδὴ καὶ ὁ Χριστὸς ἔγινεν ὄμοιος μὲ ἡμᾶς.

Ἄς γίνωμεν Θεοὶ δι’ αὐτόν, ἐπειδὴ καὶ ἐκεῖνος ἔγινεν ἄνθρωπος πρὸς χάριν μας. Ἔλαβε τὸ χειρότερον διὰ νὰ μᾶς δώσει τὸ καλύτερον.

Ἔγινε πτωχὸς διὰ νὰ πλουτίσουμε ἐμεῖς απὸ τὴν πτωχείαν του.

Ἔλαβε μορφὴ δούλου διὰ νὰ ἀπολαύσωμεν ἡμεῖς τὴν ἐλευθερία.

Κατέβει, διὰ νὰ ὑψωθῶμεν.

Ὑπέμεινε τοὺς πειρασμούς, διὰ νὰ νικήσωμεν.

Ὑπέμεινε τὴν ἀτίμωσιν, διὰ νὰ μᾶς δοξάσει.

Ἀπέθανε, διὰ νὰ μᾶς σώσει, καὶ ἀνέβει διὰ νὰ μᾶς σύρει κοντά Του ἀπὸ κάτω, ὅπου εὐρυσκόμεθα ἐξαπλωμένοι καὶ ἀπονεκρωμένοι ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.

Ἄς δώσει ἔκαστος τὰ πάντα!

Ἄς προσφέρει τὰ πάντα!

Ἄς προσφέρει τὰ πάντα εἰς ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὸν ἐαυτόν του ὡς λύτρον καὶ ἀντάλλαγμα χάριν ἡμῶν!

Δὲν μπορεῖ δὲ νὰ προσφέρει τίποτε καλύτερον ἀπὸ τὸν ἐαυτόν του, ἀφοῦ θὰ ἔχει ἐννοήσει τὸ μυστήριον καὶ θὰ ἔχει γίνει ὅλα ὅσα ἔγινεν ἐκεῖνος πρὸς χάριν μας …