Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Προσευχὴ εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον


 Προσευχὴ εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον

Παναγία Μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ, Ἠλίου ἡ ἀχτίδα,                                 Πόθος καὶ ἀγωνία τοῦ Κόσμου ἡ ἐλπίς, Μυστικὴ                        βοήθεια σὲ κάθε δύσκολον πορεία, Λυτρωτικὸν                              ξεκίνημα ζωῆς, Ὑπερκόσμια θεωρία, Ἀκοίμητος                       κανδήλα, Λυχνία Ἐκκλησιῶν τὸ Φῶς, Πολιτεία                               ἀπαθείας, ἐξίλασμα πάντων, δικαίων ὁ ναός,                                    Σοφία Ἀκήρατος, Ἀκένωτος πηγή, χώρα Θεοῦ,                                  Ἀρχὴ καὶ τέλος, Νύμφη Ἀνύμφευτος Ἰησοῦ                                Χριστοῦ, βοήθησον τὸν/τὴν δοῦλον/ην σου (τάδε).

Ἄσπιλον δάκρυ ἀναπαύσεως ἀνθρώπων πονεμένων, 
Παράκλησις ἀφανής, Δῶρον θαυμάτων ἁγιασμένων,                Ἐπίγνωσις Ἀληθείας, Ἀποστόλων ὁ φωτεινὸς ὁ φάρος,      Ἀνείπωτος ὡραιότης, Ἁγίασμα ὀμορφιά καὶ κάλλος,                             ἡ νίκη τῆς ζωῆς, τὸ φτερούγισμα Ἀγγέλων, Ἀνάπλασις πιστῶν, Ἀνάπαυσις πόνων φέρουσα.

Ἡ Δόξα πσα, ἡ Ἀρχαγγελιώτισσα, τὸ Ἄξιον Εστί.                              Ἡ Γνώσις τῆς Σοφίας, Μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ, Παραδείσου                          ἡ Ἀρχή.

Ἀμήν.