Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

«Ὅταν τυπώνουμεν ἐπάνω μας τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ .... »


 

«Ὅταν τυπώνουμεν ἐπάνω μας τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ .... »

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ὅταν τυπώνουμε πάνω μας τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ μέ τά τρία πρῶτα δάχτυλα ἑνωμένα, ξεκινᾶμε ἀπό τό πάνω μέρος τοῦ σταυροῦ, δηλαδή τό μέτωπό μας, πού εἶναι ἔνδειξη τοῦ Θεοῦ Πατέρα, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ ἄκτιστη Σοφία.

Τό κάτω μέρος τοῦ σταυροῦ εἶναι τό στῆθος, ὡς ἔνδειξη τοῦ Υἱοῦ πού εἶναι «πρωτότοκος πάσης κτίσεως» ἀπό τόν Πατέρα, «ἐν τοῖς κόλποις τοῦ Πατρός».

Τό ὁριζόντιο τμῆμα τυπώνεται στούς ὤμους ὡς ἔνδειξη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού εἶναι «ὁ βραχίων τῆς δυνάμεως» τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου, ὅπως ἀναφέρεται στό κατά Ἰωάννην (ιβ΄ : 38): «καί βραχίων Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη;», ἤ στόν Ἰεζεκιήλ (γ΄: 22) «καί ἐγένετο ἐπ᾿ ἐμέ χείρ Κυρίου», δηλαδή τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Ὑπάρχει ἡ εἰκόνα τῆς ἁγίας Τριάδας καί στόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο. Ὁ νοῦς εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ Πατέρα. Ἡ καρδιά, στήν ὁποία ἐνοικεῖ καί ἐκφράζεται ἡ σοφία, εἶναι εἰκόνα τοῦ Υἱοῦ, τῆς προσωπικῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ. Τά χείλη, ἀπό τά ὁποῖα ἐκφράζεται αὐτό πού ὑπάρχει στό νοῦ καί προβάλλεται στήν καρδιά, εἶναι εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. «Καί τοῦτο εἰπών ἐνεφύσησε καί λέγει αὐτοῖς, λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον» (Ἰωάν. Κ΄ : 22).


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.Ἀπό τό βιβλίον: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου»
Τόμος β΄
κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης