Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

ΑΠΑΝΤΩΝ ΜΕΝ ΚΥΡΙΟΝ, ΕΝΟΣ ΔΕ ΜΟΝΟΥ ΜΟΝΟΓΕΝΟΥΣ

ΑΠΑΝΤΩΝ ΜΕΝ ΚΥΡΙΟΝ, ΕΝΟΣ ΔΕ ΜΟΝΟΥ ΜΟΝΟΓΕΝΟΥΣ

Ἁπάντων μὲν Κύριον, ἑνὸς δὲ μόνου μονογενοῦς Υἱοῦ,
ὀρθοδόξως Πατέρα, θεολογοῦντες σε καταγγέλλομεν,
καὶ ἓν εἰδότες σοῦ ἐκπορευόμενον Πνεῦμα εὐθές,
συμφυές καὶ συναΐδιον.