Ἐν ὀρεῖ τῶν Ἀμώμων ὥσπερ ἥλιος ἔλαμψας, καί μαρτυρικῶς,
θεόφορε, πρός Θεόν ἐξεδήμησας, βαρβάρων ὑποστάς ἐπιδρομάς,
Εφραίμ Μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ, διὰ τοῦτο ἀναβλύζεις χάριν ἀεί,
τοῖς εὐλαβῶς βοῶσι σου. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σε
θαυμαστῴσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά σου, πᾶσιν ἰάματα.