Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

MIA ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΣ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ

MIA ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΣ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ

Ἡ προσευχὴ αὕτη εἶναι άρχαία. Εἶναι ἀχειροποίητος. Έμφανίστηκε στὸν προθάλαμον τῆς μονῆς Κρὲμλ τῆς Έκκλησίας τοῦ Άρχιστρατήγου Μιχαήλ.

Σύμφωνα μὲ τὴν Ῥωσικὴν παράδοσιν, ὃ ἄνθρωπος ποὺ θὰ διαβάση τὴν προσευχὴν ἀύτήν, άπὸ τὴν ἡμέραν ἐκείνην, δὲν θὰ τὸν ἀγγίζει οὔτε διάβολος, οὔτε κακὸς ἄνθρωπος καὶ μὲ κολακεία δὲν θὰ προσβληθῆ ἡ καρδία του καὶ ἂν πεθάνει, τότε καὶ κόλαση ἡ ψύχη του δὲν θὰ πάρῃ.  

Κύριε Θεέ, Βασιλεῦ Μέγα Ἄναρχε!  Ἀπόστειλον, Κύριε, τὸν Σὸν Άρχάγγελον Μιχαὴλ έπὶ τοὺς δούλους Σου Ἰωάνναν, Κωνσταντῖνε, Γρηγόριον, Άθανάσιον, Ἀίκατερίνην, Γεώργιον καὶ Δημήτριον ἴνα ρύσης ἡμᾶς άπὸ ἐχθρῶν όρατῶν καὶ ἀοράτων. 

Άρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, δὸς είρήνην καὶ ἐύημερίαν τοῖς Σοῖς δούλοις Ίωάνναν, Κωνσταντῖνον, Γρηγόριον, Άθανάσιον, Ἀίκατερίνην, Γεώργιον καὶ Δημήτριον.

Άρχάγγελε Κυρίου Μιχαὴλ τῶν δαιμόνων μαχητά, πολέμησον τοὺς έχθροὺς τοὺς πολεμοῦντας ἡμᾶς, ποίησον αὐτούς ὥσπερ άμνοὺς καὶ άπόστρεψον ἀύτοὺς ὅ ἄνεμος τὴν κόνιν.

Ὁ Μέγα Ἀργάγγελε Κυρίου Μιχαὴλ Άρχηστράτηγε, Πρῶτε τῶν έξαπερύγων Χερουβὶμ καὶ Σεραφεὶμ καὶ πάντων τῶν Ἁγἰων, γενοῦ ἡμᾶς προστάτης καὶ βοηθὸς ὲν ταῖς θλίψεσι καὶ ταῖς στενοχωρίσας ἡμᾶς, ὲν τῇ ἐρήμῳ, εἰς τὰς ὁδοὺς εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ ἐν τῆ θαλάσσῃ γενοῦ ἡμᾶς γαλήνους λιμήν.

Σῶσον ήμᾶς, Ἀρχάγγελε Μιχαήλ, άπὸ τῶν πονηριῶν  τοῦ διαβόλου ὅταν άκούσης ἡμᾶς τοὺς άμαρτωλοὺς δούλους τὴν Ίωάνναν, τὸν Κώσταντῖνον, τὸν Γρηγόριον, τὸν Άθανάσιον, τὴν Ἀίκατερίνην, τὸν Γεώργιον καὶ τὸν Δημήτριον. καλοῦντας τὸ Ὄνομὰ Σοῦ τὸ Ἅγιον Γενοῦ ἡμᾶς βοηθὸς ταχὺς καὶ ἐπάκουσον τῆς προσευχῆς μας.

¨Ω Μέγα Άρχάγγελε Μιχαήλ! Νίκα πάντας  τοὺς ἐναντίους μᾶς τὴ δυνάμει τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Ούρανίου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου, ἐύχαῖς τῆς Ύπεραγίας Θεοτόκου, τῶν Ἁγίων Άγγέλων, τῶν Άποστόλων, τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἡλιοὺ τοῦ Ἁγἰου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ, τοῦ Ἅγιου Ἀνδρέου τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ, τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρυτυρος Νικήτα καὶ Ἐύσταθίου καὶ πάντων Σου τῶν Ἅγιων.

Ὦ Μέγα Άρχάγγελε Μιχαήλ! Βοήθει ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλούς Σου τὴν Ίωάνναν, τὸν Κωσταντῖνον, τὸν Γρηγόριον, τὸν Άθανάσιον, τὴν Ἀίκατερίνην, τὸν Γεώργιον καὶ τὸν Δημήτριον, σῶσον ἡμᾶς άπὸ σεισμοῦ, πλημμύρας καὶ πυρός, άπὸ ἀοράτων ἐχθρῶν, άπὸ ἀνοήτου θανάτου, ἀπὸ παντὸς κακοῦ καὶ ἀπὸ πονηρῶν.  Μέγα Μιχαὴλ Άρχάγγελε Κυρίου, νῦν καὶ άεὶ καὶ εἰς τοὺς αίώνας τῶν αἰώνων.  Άμήν.