Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017

Μιὰ κοπέλλα ποὺ ἔπασχε ἀπὸ νευρικὴ ἀνορεξία πῆγε σὲ ἕναν ἁπλοϊκὸ ἱερέα γιὰ νὰ τῆς διαβάσει μιὰ εὐχή ...


Μιὰ κοπέλα ποὺ ἔπασχε ἀπὸ νευρικὴ ἀνορεξία  
πῆγε σὲ ἕναν ἁπλοϊκὸ ἱερέα γιὰ νὰ τῆς διαβάσει  
μιὰ εὐχή.  

"Γιὰ τὶ πράγμα θέλεις νὰ σὲ διαβάσω, κόρη μοῦ;" 
 εἶπε παππούλης. "Γιὰ νευρικὴ ἀνορεξία, γέροντα", 
 τοῦ ἀπάντησε ἐκείνη. σεβάσμιος λευίτης, ποὺ 
 πρώτη φορὰ ἄκουγε αὐτὸν τὸν ὅρο, ἄνοιξε τὸ 
 Εὐχολόγιον καὶ ἄρχισε νὰ ψάχνει γιὰ μιὰ σχετικὴ  
εὐχή, ἀλλὰ δὲν ἤξερε ποιὰ νὰ διαβάσει. Βρῆκε μία  
 (βλέπε εἰκόνα) ποὺ τοῦ φάνηκε μᾶλλον ἐνδεδειγμένη καὶ ἄρχισε νὰ τὴν διαβάζει ... Μπορεῖ νὰ γελᾶτε ἐσεῖς τώρα, ἀλλὰ κοπέλλα ἔγινε καλά.