Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Προστασία τῶν ΧριστιανῶνΠροστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, 
μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε, 
μὴ παρίδης ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, 
ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, 
τῶν πιστὼς κραυγαζόντων σοι. Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεύσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, 
Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σέ.