Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Κοίμησις τοῦ Ὁσίου Γέροντος Καλλινίκου τῆς Λαμίας (+5 Ὀκτωβρίου 2016 /18 Ὀκτωβρίου Νέον Ἡμερολόγιον)

 

Κοίμησις τοῦ Ὁσίου Γέροντος Καλλινίκου τῆς Λαμίας (+5 Ὀκτωβρίου 2016)  

 
Τῆς Μυκόνου τὸ γένος καὶ Φθιώτιδος τὸ καύχημα·

Ὅσιε πάτερ ἡμῶν Καλλίνικε, μεγάλε ἀσκητὰ καὶ

σεμνότατε πᾶτερ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας.           

Πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν προσκυνούντων 

τὸ ἱερόν σου σκήνωμα· Τιμῶμεν τὸν ἐνάρετον 

βίον σου καὶ τὴν πρεσβείαν σου παράσχου, 

ἁμαρτιῶν ἀπαλλαγήν, καὶ ἐκ τοῦ

γλυκυτάτου Χριστοῦ ἡμῶν τὸ Μέγα ἔλεος.


Χρῆστος Πολίτης, Γ.Ο.Χ.

5 Ὀκτωβρίου 2016 (Πάτριον Ἑορτολόγιον)