Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Πλάνη ἤ δόλος ἐναντίον τῆς Παναγίας μας ἀπὸ ἱερεῖς τοῦ νέου ἡμερολογίου;

Ἀναρτήθη: 6 Ἀπριλίου 2016 11:09 AM PDT

 Πλάνη ἤ δόλος ἐναντίον τῆς Παναγίας μας ἀπὸ ἱερεῖς τοῦ νέου ἡμερολογίου;

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Αγαπητοί φίλοι, πρόσφατα διάβασα το βιβλίο του π. Χαραλάμπους Βασιλόπουλου (Αρχιμανδρήτου) «O Βίος της Παναγιάς» (εκδ. Ορθόδοξος τύπος). 
Ορισμένα γραφόμενα με θορύβησαν, διότι είναι εντελώς αντίθετα προς την Πατερική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Αναρωτιέμαι πριν γράψουν ένα τέτοιο βιβλίο δεν συμβουλεύονται τις πηγές; Και συγκεκριμένα γράφει ο προαναφερόμενος: «Στο Ναό έμεινε η Θεοτόκος πολλά χρόνια. Διδάχτηκε εκεί το θέλημα του Θεού από τους σοφούς ιερείς. Ίσως να την μάθανε και ολίγα γράμματα για να διαβάζει τον Νόμον του Θεού, την Παλαιάν Διαθήκην».
Δείτε τώρα τι γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς επί του θέματος σε απόδοση από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη «Τοιαῦτα δὲ φυσικὰ καὶ θεῖα χαρίσματα ἔχουσα ἡ Παρθένος ἀπὸ αὐτὴν τὴν κοιλίαν τῆς μητρός της, δὲν ἠγάπησε νὰ ἀποκτήσῃ καὶ κανένα ἐπίκτητον χάρισμα, δηλαδὴ τέχνας καὶ μαθήματα· ἀλλὰ τὸν μὲν ἡγεμόνα της νοῦν, τὸν ἔκαμε τελείως ὑπήκοον εἰς τὸν Θεόν», επίσης ο Άγιος Γρηγόριος γράφει «Διότι δὲν ἦτον πρέπον νὰ εἶναι ἐμπρὸς εἰς τὰ ὀμμάτια ὁ ἔμψυχος θάλαμος τοῦ παμβασιλέως, ἀλλὰ νὰ εἶναι ἀθεώρητος, καθὼς εἶναι ἀθεώρητον καὶ ἀπλησία στον καὶ τὸ φῶς ἐκεῖνο, εἰς τὸ ὁποῖον κατοικεῖ ὁ Θεός».
Τι μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς; όλα τα χαρίσματα τα είχε η Θεοτόκος από την κοιλίαν την μητέρας της και δεν χρειάστηκε μαθήματα, τα αντίθετα από αυτά που γράφει ο π.. Χαράλαμπος. Και ότι η Θεοτόκος ήταν αθεώρητος δηλαδή δεν επικοινωνούσε με κανένα εντός του Ναού.
Γράφει ο π. Χαράλαμπος ότι διδάχθηκε από τους ιερείς. Πώς γίνεται η Θεοτόκος να είναι αθεώρητη, δηλαδή να μην οράται από κανέναν και να έχει διδασκάλους;
Επίσης ο π. Χαράλαμπος γράφει «Υπηρετούσε μέσα στο Ναό», τα αντίθετα δηλαδή από αυτά που γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι η Θεοτόκος ζούσε στα Άγια των Αγίων γι’ αυτό ήταν και αθεώρητη. «῞Οθεν ἐπειδὴ δὲν ἔπρεπε νὰ ἔχῃ κανένα θεατὴν τῆς ζωῆς της τὸ σκήνωμα τὸ ἅγιον, εἰς τὸ ὁποῖον κατεσκήνωσεν ἐπὶ γῆς ὁ ὕψιστος Θεός, διὰ τοῦτο ἐδόθησαν εἰς τὴν Μητροπάρθενον ταύτην ἐκ βρέφους διὰ κατοικίαν τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, τὰ ὁποῖα ἦτον σκήνωμα τοῦ θείου ὀνόματος κατὰ τὸν θεῖον Δαβίδ», και αλλού θα αναφέρει πάλι ο Άγ. Γρηγόριος «πῶς ἡ Παρθένος, ἡ μυστικὴ τράπεζα τῆς τῶν ἀγγέλων τρυφῆς, ἡ ἄρουρα τοῦ ἀειθαλοῦς φυτοῦ, τὸ κοινὸν ἱλαστήριον ὅλου τοῦ γένους, ἐπάνω εἰς τὸ ὁποῖον κατέβη ἅπαξ τῶν αἰώνων ὁ μόνος ἀρχιερεὺς ᾿Ιησοῦς Χριστὸς καὶ ἢνωσεν ἀμερίστως τὸν Θεὸν μὲ τὸν ἄνθρωπον· πῶς, λέγω, ἡ Παρθένος δὲν ἦτον πρέπον νὰ διατηρῆται μέσα εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων ταῦτα».
Κατόπιν των ολίγων ανωτέρω είναι κατανοητό, πως ορισμένοι είναι εύκολο να πέσουν σε πλάνη, αν δεν έχουν για οδηγό τους την Πατερική διδασκαλία. Και είναι ένα παράδειγμα για τους αδελφούς του νέου ημερολογίου να μην θεωρούν αυθεντίες τους συγγραφείς τους, όταν αποφαίνονται για το πάτριο εορτολόγιο όπως έκαναν οι π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος και π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος.