Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

ΎΜΝΟΣ ΙΚΕΤΗΡΙΟΣ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ.


Καὶ πάλιν σοὶ προσπίπτομεν, Βοήθεια Μαρία, κι’ ἀπὸ τὴν εὐσπλαγχνίαν σου, ζητοῦμε σωτηρίαν.

Ἰδοὺ καὶ ἄλλη μάστιγα, μαστίζει τὸν λαόν σου, πρόφθασον, λύτρωσον Ἀγνή, τὸν χριστιανισμόν σου.

Πρέπουν μας κακοπάθειες, μεγάλες τιμωρίες, διατὶ δὲν ἐφυλάξαμεν, τὶς ἐντολές τὶς θεῖες.

Ἀλλὰ ἡ εὐσπλαγχνία σου, γλυκιά μας Παναγία, εῖναι μεγάλη καὶ νικᾶ κάθε λογῆς κακίαν.

Στρέψε τὸ ὄμμα πρὸς ἡμᾶς, ὀδέ τοὺς στεναγμούς μας, καὶ κατασύντριψον Ἀγνή, τοὺς βδελυροὺς ἐχθρούς μας.

Τῶν στρατευμάτων ὁδηγός, σὺ εῖσαι Παναγία, εῖδες πῶς κακοπάθησαν, στὰ χιόνια καὶ στὰ κρύα.

Εὐχαριστοῦμεν σε θερμῶς, ποὺ ἔφερες τὴν νίκην, καὶ δόξασες τὰ ὄπλα μας, μὲ θείαν εὐφροσύνην.

Ἀλλὰ καὶ ἄλλος ἔφθασεν, ἐχθρὸς ἐνώπιόν σου, καὶ τοῦτον κατατρόπωσον, δεῖξον τὸ ἔλεός σου.

Ἀκόμη πρὶν νὰ διωχθεῖ, ὁ ἄνανδρος ἐχθρός σου, ἐπιδρομεὺς ἀνώτερος, πλήττει τὸ ποίμνιόν σου.

Τὰ ἅγια ἐδάφη μας, ζητοῦν νὰ τὰ μολύνουν, τὸ αἶμα τῶν Χριστιανῶν, ἐπιθυμοῦν νὰ πίνουν.

Βασίλισσα Πανθαύμαστε, πρόφθασον νὰ μᾶς σώσῃς,
κι’ ἀπὸ τὰς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν, νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃς. 

Λυπήσου τοὺς ἁμαρτωλούς, σπλαγχνίσου τὸν λαόν σου, καὶ μὴ θέλησῃς νὰ χυθῇ αἶμα χριστιανῶν σου.

Καθὼς θαυματούργησες, στὰ χιονισμένα μέρη, φύλαξε πάλιν τὸν στρατόν, ἀπ’ τοῦ ἐχθροῦ τὰ βέλη.

Ἐσένα μόνον ἔχομεν οἱ δυστυχεῖς προστάτην, καὶ τοῦ στρατοῦ μας βοήθησον, καὶ μόνον στρατηλάτην.

Πρόφθασον, ἐλευθέρωσον, ἀπὸ κινδύνους νέους, μὴν θέλης καὶ νὰ μάχωνται, εἰς τὸν καύσωνα τοῦ θέρους.

θερμώς παρακαλοῦμέν σε, τὸν πόλεμον νὰ παύσῃς, καὶ τὰ παιδιά ποὺ μάχονται, πλέον νὰ ξεκουράσῃς.

Οἱ στρατιῶται εὐλαβῶς, τὸ ὄνομά σου κράζουν, σὲ ἔχουν πάντα βοηθόν, κι’ ἀπαύστως σὲ δοξάζουν.

Μητέρα μας εὐσπλαχνική. Βασίλισσα τῶν πάντων, τὸ ἄσμα τὸ γλυκύτατον, τῶν ἄνω στρατευμάτων.

Ἐπίβλεψον τὰς θλίψεις μας, ἴδε τὴν συμφοράν μας, καὶ σπεῦσον καὶ βοήθησον, εἰς τὰ στρατεύματά μας.

Κατάπεμψον τὴν χάριν σου, εἰς τὰ στρατόπεδά μας ἐνίσχυσον καὶ φύλαξον, τὰ δυστυχὴ παιδιά μας. 

Ποὺ ἄφησαν τὰ τέκνα των, γυναῖκας καὶ γονεῖς των καὶ μάχονται ὑπὲρ πίστεως μὲ ὅλην τὴν ψυχήν των.

Ἴδε πῶς πάσχει σήμερον, ὅλ’ ἡ χριστιανοσύνη καταπολέμησον ἐχθρούς, καὶ φέρε τὴν εἰρήνην.

Τὸν σὸν Ὑιόν ἰκέτευσον, Θεόνυμφε Μαρία, νὰ άποστείλῃ εἰς ἡμᾶς, χάριν καὶ εὐλογίαν.

Να σπλαγχνισθή τὸ πλάσμα του, νὰ ῥύσῃ τῶν δεινῶν μας καὶ σύντομα καὶ νικητήν, νὰ φέρῃ τὸν στρατόν μας.

Σύ νὰ μᾶς γίνης βοηθός, δύναμις καὶ ἀνδρεία, εἰς τὴν θάλασσαν Ὑπέρμαχος, εἰς τὴν γῆν παρηγορία.

Θαυμάσια ἐτέλεσας εἰς τὸ Μέτωπον μεγάλα, ὑφάπλωσον τὴν Σκέπην σου, εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα.

Ἡμεῖς εἰς σὲ ἐλπίζομεν, τὴν πόλιν μας νὰ σώσῃς, νὰ γίνῃς τεῖχος καὶ λιμήν, κι’ ἐχθροὺς ν’ ἀποδιώξῃς.

Εἰς Σὲ μόνην καυχώμεθα, καὶ Σὲ παρακαλοῦμε, καὶ διὰ τῆς σῆς χάριτος, πάντα ἐχθρὸν νικοῦμε.

Τὰ Χερουβεὶμ καὶ Σεραφείμ, ἀπαύστως σὲ ὑμνοῦν, καὶ ὅλοι οἱ χριστιανοί, εἰρήνην σοῦ ζητοῦμεν.

Ὦ Παναγιά Βοήθεια. Μῆτερ εὐλογημένη, γενοῦ καὶ πάλιν βοηθός, Κόρη Χαριτωμένη!