Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Επιστολή προς Αγιορείτας 2014

                      Επιστολή προς Αγιορείτας 2014
Από τον Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο της Γνήσιας, Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους Άθω +Αρχιμανδρίτη κ.κ. Μεθόδιο.


Πανοσιολογιώτατοι άγιοι Καθηγούμενοι και πάντες οσιώτατοι Αθωνίται Πατέρες,

Ίσως το Ηράκλειο εκείνο μονοπάτι της Μυθολογίας μας που εδιχάζετο εις Αρετή και Κακία να μην ήτο ηθικώς πεφορτισμένο, αλλά ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός ήτο κρυσταλλίνως σαφής όταν εδήλωνε το απευκτέο: «Ουδείς δύναται δυσί Κυρίοις δουλεύειν». Γι’ αυτό λαμβάνομε το θάρρος άγιοι πατέρες, να προσκαλέσωμε εαυτούς και αλλήλους εις ειλικρινή ενδοσκόπησι, του κατά πόσο συνεχίζομε και ημείς να είμεθα οι ευαγγελικοί εκείνοι εργάται του ουρανίου αμπελώνος η εξωκείλαμε ακουσίως εις ψυχοφθόρους και σκοτεινάς ατραπούς. Κι αυτό το τελευταίο είναι δυστυχώς το πλέον εύκολο, διότι δεν διχαζόμεθα μόνο εμείς.

Ο κόσμος όλος διχάζεται. Και δεν ομιλούμε απλώς για πολιτικούς, κομματικούς, οικονομικούς, θρησκευτικούς η αισθητικους διχασμούς πάσης φύσεως. Δεν ομιλούμε πλέον για Συντηρητικούς κατά Φιλελευθέρων, Δεξιούς κατά Αριστερών, Εθνικόφρονας κατά Κομμουνιστών. Δεν πρόκειται για Χριστιανούς κι Εβραίους, Ορθοδόξους και Παπικούς, Καθολικους και Προτεστάντας, Σιίτας και Σουνίτας. Πρόκειται για κάτι ΜΕΓΑΛΟ! Τόσο μεγάλο, που θα καλύψει όλη τη Γη. Κάτι που κυοφορείται εδώ και αιώνας και με το οποίο έχομε μία υπεσχημένη ιστορική συνάντησι! Μέχρι να εξέλθη από την ακάθαρτο μήτρα του, περιέχει εντός του όλας τας παραπάνω αντιπαλότητας σε μία συνεχή μάχη που θα χωρίσει τελικώς τους πάντας σε δύο μόνο παρατάξεις. Στους υπηρέτας και υπηκόους της αφ’ ενός και στους ορκισμένους εχθρούς της αφ’ ετέρου. Ομιλούμε για την ήδη διακεκηρυγμένη και διαβεβοημένη «Παγκοσμιοποίησι».

Κι εμείς, βεβαίως, ως «διδάσκαλοι» του νέου Ισραήλ και «ειδότες τας γραφάς» γνωρίζουμε ότι η Παγκοσμιοποίησις, που συνεχώς διαφημίζεται, τελικώς θα πραγματοποιηθεί. Γνωρίζομε ότι θα γίνει μόνο μία φορά στην ανθρωπίνη Ιστορία και δεν θα επαναληφθεί, διότι την ολιγοχρόνιο μονοκρατορία της θα την διαδεχθεί το τέλος της ευθυγράμμου Ιστορίας, όπως την γνωρίζομε. Διότι το μόνο που θα μενει πλέον θα είναι η Δευτέρα Έλευσις και Παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η Κοινή Ανάστασις και η Παγκόσμιος Κρίσις. Με το που θα ανακοινωθεί λοιπόν η παγκόσμιος κυβέρνησις αρχίζομε να χρονομετράμε το τελευταίο 100αρι του τρόμου.

Κατέχομε όμως και μία άλλη φρικτή γνώσι: Η Παγκόσμιος Κυβέρνησις δεν θα υπηρετήσει τον Άνθρωπο, όπως διαφημίζεται. Στην κορυφή της πυραμίδος θα έχει το θρόνο του ο εχθρός του Θεού, αυτός στον οποίο «εδόθη εξουσία επί πάσαν φυλην και λαόν και γλώσσαν και έθνος» (Αποκ.13,8). Αυτός, που η ιερά μας παράδοσις ωνόμασε Αντίχριστο, διότι ενώ ο Δεσπότης Χριστός ήλθε «εις τα ίδια, και οι ίδιοι Αυτόν ου παρέλαβον» (Ιω.α,11), όταν ο Υιός της Απωλείας «έλθη εν τω ονόματι τω ιδίω, εκείνον λείψονται» (πρβλ. Ιω.5,43).Όντως, ο τελευταίος εκείνος ηγεμων, ο «σατανοφόρος» εκείνος ανήρ, θα ληφθεί μεθ’ ευρυτάτης αποδοχής, αλλά δεν θα υπηρετήσει την Ανθρωπότητα. Αντιθέτως θα υπηρετηθεί υπό της Παγκοσμιοποιήσεως, για να πραγματοποιήσει το όραμά του. Κι έχει μόνο ένα όραμα. Το αρχέγονο όραμα του αυθέντου του, του πεπτωκότος αγγέλου: το πως θα στρέψει τη λατρεία των λογικών κτισμάτων, όχι προς τον Θεό, αλλά προς τον εαυτό του.. Μόνο γι’αυτό υπάρχει, προς τούτο μονον ορά. Τίποτε άλλο δεν υπάρχει και για κανέναν. Αυτό είναι το αρχαίο σχεδιο, αυτό κατεγράφη στας προφητείας, αυτό θά υπηρετήσει η Παγκοσμιοποίησις και οι υπηρέται της: να «προσκυνήσωσι αυτόν πάντες οι κατοικούντες επί της γης» (πρβλ. Αποκ.ε.α).

Ο λόγος, λοιπόν, που προτείνομε ενδοσκόπησι είναι, διότι, αν και έξω του κοσμου, όμως, ως μοναχοί, είμεθα ενεργά, τακτικά και εξέχοντα μέλη του αναφερθέντος τελευταίου πνευματικού πολέμου της Ιστορίας, είμεθα οι οδηγοί του αμελούντος και αγνοούντος λαού στο τεράστιο και έσχατο αυτό συμπαντικό θέατρο των αγωνιζομένων λογικών κτισμάτων, όπου όλοι μας ατενίζομε και ποθούμε το μακάριον τέλος: «την πόλιν την αγίαν Ιερουσαλήμ καινήν, καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από Θεού, ητοιμασμένην ως νυμφην κεκοσμημένην τω ανδρί αυτής». Για να το είπωμε απλούστερον: Δεν πρόκειται με κανένα τρόπο να αποφύγωμε την ιστορική αυτή αντιπαλότητα. Με την εγρήγορσι η την αμέλειά μας, την εγκράτεια η την φιληδονία μας, την φιλοθεΐα η την ανθρωπαρέσκειά μας και γενικώς με τας μικροτέρας επιλογάς μας και πράξεις μας θα φθάσωμε τελικώς ενώπιον του «Ηρακλείου» διχασμού: Αρετή η Κακία; Συμμετοχή στην Παγκοσμιοποίησι η αποχή; Μέθη με την «Βαβυλώνα την μεγάλη, την μητέρα των πορνών και των βδελυγμάτων της γης» (πρβλ.Αποκ.17,5) ή φυγή «εις την έρημον»; Εν ολίγοις, θα ανεχθώμε, θα συμπορευθώμε, θα υπηρετήσωμε τη παγκοσμιοποίησι η θα υπακούσωμε στην «φωνήν εκ του ουρανού την λέγουσαν, έξελθε εξ αυτής ο λαός μου, ινά μη συγκοινωνήσητε ταις αμαρτίαις αυτής και ίνα εκ των πληγών αυτής μη λάβητε» (Αποκ.18,4); Τι θα κάνωμε, λοιπόν, εμείς, άγιοι πατέρες;

Διότι είναι αφέλεια να πιστεύουμε ότι ζώντες εν Αγίω Όρει θα μείνωμε αμμέτοχοι των αμέσων ευθυνών ονειρευόμενοι ουδετερότητα τύπου Ελβετίας. Οι δρομοι μας με τους υπηρέτας της Νέας Τάξεως Πραγμάτων συναντώνται σε χιλιάδες σημεία του επιστητού. Τας εσχάτας ημέρας η πολιτική και θρησκευτική εξουσία θα συγχωνευθούν στο πρόσωπο του Ανόμου, γι’ αυτό από τώρα και στο εξής δεν θα διακρίνεται η πολιτική από την θρησκευτική πράξι, ούτε θα έχομε τη δικαιολογία ότι η ανάμιξις και η κριτική των πολιτικών αποφάσεων απάδει με την εκ παραδόσεως δράση των εκκλησιαστικών προσώπων.

Οι Ορθόδοξοι λαοί μας έχουν ανάγκη και ο Άγιος Θεός προσδοκεί πολλά από μας. Στους μεν πρέπει να παράσχουμε τα σωστά κριτήρια για να κρίνουν τους πολιτικούς των και να μην ακολουθούν τους προδρόμους του Αντιχρίστου. Στον δε, να δείξουμε την καλή μας προαίρεσι, ότι είμεθα ιδική Του μερίδα. Κανένας από τους υφιστάμενους παγκόσμιους θεσμούς, η ΕΕ, το ΝΑΤΟ, ο ΟΗΕ η οποιοσδήποτε άλλος, δεν παρέχουν στοιχειώδη ασφάλεια ούτε εμπνέουν καμία αισιοδοξία στους λαούς του κόσμου.

Αι φερόμεναι σήμερον ως κυρίαρχαι δυνάμεις της παγκοσμιοποιήσεως, αυταί που διεκήρυξαν και επιδιώκουν την επιβολή μίας «Νέας Παγκόσμιας Τάξης», δεν προέκυψαν από καμιά ιστορική αναμέτρησι ούτε διεθνή συνθήκη, αλλά, δρώντας κυριολεκτικώς σαν «αεροπειραταί», άρπαξαν τον πλανήτη φανερώς μετά την δεκαετία του '90 και τον οδηγούν στην άβυσσο. Εδώ και αιώνας παρεισάγουν ιδικούς των πράκτορας στας πολιτικάς και εκκλησιαστικάς ιεραρχίας των λαών. Προσφάτως μόνο, ο Ελληνικός λαός εκατάλαβε ότι οι πολιτικοί των άρχοντες «δεν είναι βλάκες, είναι προδότες», όπως αγανακτησμένως έγραφε στους τοίχους, αλλά εμείς γνωρίζομε ότι στο χώρο της Εκκλησίας οι πρακτορες των νεοταξιτών είναι πιο δύσκολο να κρυφθούν, διότι δεν δύνανται να διατηρήσουν τα προσωπεία των ενώπιον του ευαγγελικού καθρέπτου.

Στην προσπάθειά των, λοιπόν, να εγκαταστήσουν παγκόσμιο κυβέρνησι οι γκλομπαλισταί τελούν κατάφωρα εγκλήματα, μέσα από όλο το ευρύ φάσμα των πρακτόρων τους αυτών, τόσο στο φυσικό, όσο και στο πνευματικό επίπεδο, τα οποία δεν πρέπει με κανένα τρόπο να μας λερώσουν.

Θα ασχοληθούμε μόνο με δύο:

Κατ’ αρχήν πλήττουν βιαίως τους χριστιανικούς πληθυσμούς, τόσο τους συμπαγεις όσο και τους μειονοτικούς. Προστατεύοντες και προωθούντες την ουαχαμπιτική φονταμενταλιστική όψι του σουνιτικού, αραβικού ισλάμ, δημιουργούν μισθοφορικά «λεφούσια» από κάθε λογής τυχοδιώκτες ισλαμοφασίστες και παρακρατικούς φονιά-δες, τους οποίους τα ΜΜΕ των παρουσιάζουν να περιφέρονται από χώρα σε χώρα για να «εκδημοκρατίσουν» όσους δεν υποτάσσονται στα συμφέροντα της Αυτοκρατορίας. Μετά την 11/9, όπου κι αν εισέβαλαν οι ΝΑΤΟϊκοι για να «εκδημοκρατή-σουν» η να «απελευθερώσουν» μία χώρα, οι διώξεις των χριστιανών έχουν γίνει πολύ χειρότερες. Αφγανιστάν, Ιράκ, Λιβύη, Συρία, Νιγηρία, σ’ όλα τα μέρη όπου έγιναν στόχοι, το αίμα ρέει από τα χριστιανικά σώματα και ο τρόμος σπείρεται στας χριστιανικάς καρδίας. Αυτού του είδους την τυραννία φαίνεται ότι βοηθά να εξαπλωθει η Κυβέρνησις των ΗΠΑ, η οποία είναι πλέον φανερώς ο μιλιταριστικός βραχίων των νεοταξιτών.
Το επόμενο βασικό σημείο που πρέπει να ελκύσει την προσοχή μας είναι η δράσις των παγκοσμιοποιητών προς τη Ρωσία. Το ότι μετά τη Συρία συνεχίζουν να πλήττουν τα Ρωσικά συμφέροντα και μάλιστα στην πνευματική μήτρα της Ρωσικής ψυχής, την Ουκρανία, σημαίνει ότι δεν θα σταματήσουν μέχρι την ολοκληρωτική καταστροφη. Όποιος υποχωρήσει στο Ουκρανικό μέτωπο, είναι ο διεθνής ηττημένος. Από την άλλη, είναι έξω από κάθε δυνατή κατανόησι πως οι πρώην θεομάχοι ρώσσοι καγπεμπίται, οι συνεχισταί και διάδοχοι των κομμουνιστών δολοφόνων του ρωσικού λαού, δρουν τώρα εθνικώς υπέρ του λαού των και αρνούνται να υποτάσσονται στην ΝΤΠ. Δεν διαφωνούμε, έχει και η Ρωσία σχέσεις και συναλλαγές με τους γκλομπαλιστάς. Άλλο όμως αυτό κι άλλο να υποτάσσεται σ’ αυτούς. Αυτό ακριβώς εδήλωνε κι ο ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ σε άρθρο του στο περιοδικό International Affairs (2 Απριλίου 2013 ): ότι η Ρωσία θα συμμετέχει στην παγκόσμιο διακυβέρνησι από θέσι ισχύος. Οι νεοταξίται όμως δεν συμμερίζονται την άποψι αυτή..

Αποπέμπεται λοιπόν ο Πούτιν από τους G8, στη συνέχεια ταξιδεύει στη Βραζιλία όπου επιτυγχάνει την «Ενεργειακή Ένωσι των BRICS» και την συμφωνία για ίδρυσι ιδικής των Αναπτυξιακής Τράπεζας με έδρα τη Σαγκάη (αντίπαλο δέος της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ) και επιστρέφων στην Ρωσία καταρρίπτεται αντ’ αυτού το μαλαισιανό αεροπλάνο πάνω απ’ την Ουκρανία! Δεν είναι να θαυμάσει κανείς την Θεία πρόνοια; Κι όχι μονον αυτό. Ακούγεται ότι κι ο δεύτερος πρώην καγκεμπίτης, ο πατριάρχης Κύριλλος, δεν θα στηρίξει την ένωσι με τους Ρωμαιοκαθολικούς και τον Πάπα στην μεγάλη Σύνοδο του '16, είτε για να συντονιστεί γεωπολιτικώς με τον πολιτειακο άρχοντά του, είτε ως εκκλησιολογική αντίπραξι στον φαναριώτη ανταγωνιστή του. Ήδη ο Βολοκολάμσκ Ιλαρίων, ο επί των εξωτερικών υποθέσεων της Μόσχας, ηρνήθη τα συμφωνηθέντα στην Ραβέννα περί του παπικού πρωτείου (ΟΡΘ.ΤΥΠ. αρ.φυλ.2030) που εμείς οι ..σοφοί Έλληνες υπεγράψαμε προφρόνως. Δεν είναι να θαυμάσει κανείς πως οι συνεργάται και κατάσκοποι των κομμουνιστών, έστω, για τα όποια γεωπολιτικά των συμφέροντα περισώζουν την πίστι κι ο ιδικός μας ο προκομμένος Κων/πόλεως την απεμπολεί;! Ποιος ανεξιχνίαστος Θείος δάκτυλος ορθώνει την Ρωσία του Πούτιν να αντισταθεί στην παγκοσμία εντροπία και στην δημιουργία του ομογενοποιημένου οργουελικού κόσμου; Είναι η ενδόμυχη ακατέργαστος πίστις της ρωσικής ψυχής; Είναι η άνωθεν συνδρομή; Μάλλον είναι και τα δύο.. Απερινόητο! Αξιοθαύμαστο!

Σ’ όλα αυτά, εμείς, πατέρες άγιοι, που πολεμάμε; Με ποιόν συντασσόμεθα; Έχομε από την μία μεριά τους φονικούς Νεοταξίτας τους Νεοναζί Επικυριάρχους με αιχμή δόρατος το ΝΑΤΟϊκο σύμπλεγμα και «πρωτοστάτας αγγέλους» του, τον πάπα και τον Βαρθολομαίο. Κι από την άλλη, τας εξουθενημένας και αδαείς μάζας που στρέφουν ελπιδοφόρα βλέματα στο «ξανθό γένος» του Πούτιν. Δυστυχώς για εμάς, ακολουθούμε τυφλά τον εγκάθετο πράκτορα των νεοταξιτών.

Ακολουθούμε τον ρασοφόρο πράκτορα αυτών που δολοφονούν χριστιανούς και στοχοποιούν την αναγεννημένη Ρωσία. Ακολουθούμε αυτόν που συμπροσεύχεται με τον πάπα, με τον μεγάλο σφαγέα των λαών, με τον προστάτη του οργανωμένου εγκλήματος, ναι, με αυτόν που υποκριτικώς προσεύχεται για… την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ακολουθούμε τον τραγελαφικό σερβιτόρο της Νέας Εποχής, τον μέγα απόστολο του αντιχρίστου Οικου-μενισμού, της τελευταίας και μεγαλυτέρας αιρέσεως στην ανθρώπινη ιστορία, ακoλουθούμε τον συμπροσευχόμενο και αποδεχόμενο αιρετικούς, ασεβείς και απίστους.
Ακολουθούμε τον κήρυκα της νέας, οικουμενικής «οικολογικής» ηθικής, τον «πράσινο» πατριάρχη και «ένδοξο» προστάτη του Αμαζονίου, τον ευλογούντα ανιμιστάς και παγανιστάς. Ακολουθούμε τον εκ Λωζάνης επαινούντα και αδημονούντα για την παγκόσμιο διακυβέρνησι, τον εν συναγωγαίς ευλογούντα τους αντιχρίστους σιωνιστάς, τον μοιράζοντα «αποστολικώς» κοράνια, όπως εκείνο που εχάρισε προς τον τουρκοεβραίο διευθύνοντα την «οικολογική» Κόκα Κόλα. Ακολουθούμε τον ορκισμένο δολοφόνο της Ορθοδοξίας, που σύρει με μεθοδευμένη πονηρία το άρμα της Εκκλησίας σε ένωσι με τον νεοταξικό παπισμό. Ακολουθούμε τον νεοταξίτη υπέρμασόνο και δυστυχώς, ακουσίως συρόμεθα θλιβερά μελανειμονούσα παράταξι στο παγκόσμιο πεδίο του εσχάτου πολέμου, όχι ευρισκόμενοι στην στρατιά του Χριστού, αλλά -φευ!- εντός του πλήθους της στρατιάς του Αντιχρίστου! Για να το είπωμε απλούστερον, ο λαός βλέπει το Άγιον Όρος ν’ ακολουθεί τον Βαρθολομαίο. Αντιλαμβάνεσθε το τι κατανοεί; Ότι το Άγιον Όρος συμπαρατάχθηκε με τους εχθρούς του!

Κι όμως είναι τόσο εύκολο να αντισταθώμε, πατέρες άγιοι. Νομίζετε ότι εμείς οι Εσφιγμενίται είμεθα καλύτεροι η αγιότεροι από εσάς; Όχι. Απλώς δεν φοβόμεθα, διότι «η αλήθεια μας ελευθερώνει». Έχοντες κατανοήσει ότι όλαι αι εξουσίαι απεμπολήθησαν στους προδρόμους του Αντιχρίστου, πιστεύομε ότι έχομε κάθε δικαίωμα να υπερασπιστούμε τον παραδεδομένο θησαυρό μας. Κι είναι κατι που μπορείτε κι εσείς! Διότι τι άλλο να κάνωμε, άγιοι πατέρες;

Να ακολουθήσωμε το παράδειγμα του «πνευματικού μας πατέρα»; Να δεχθώμε τον Ρωμαιοκαθολικισμό; Η να αμνηστεύσωμε κι εμείς την Ουνία που σκοτώνει τώρα τον Ουκρανικό λαό; Να αρχίσωμε τας επισκέψεις στο Βατικανό, με διαφόρους προφάσεις, όπως τας εκθέσεις των αγιορειτικών κειμηλίων;

Να αρχίσωμε και τα χειροφιλήματα στον πάπα; Να μεταλαμβάνωμε κι εμείς ρωμαιοκαθολικά ποίμνια;Η μήπως να συμπρο-σευχόμεθα κι εμείς με μουσουλμάνους, βουδιστάς και Newagers;

Ν’ αρχίσωμε μήπως τον διαλογισμό και τον καμπαλισμό για να μπορούμε να διαλεγόμεθα με τους ευρωπαίους μασώνους φίλους μας που μας χρηματοδοτούν;
Να θεωρώμε κι εμείς την «Μητέρα Γη» ως ζωντανό οργανισμό με ψυχή υπό συνεχή εξέλιξι όπως απαιτεί η «δογματολογία» της Νέας Εποχής και ν’ αρχίσωμε τελετάς στον Αμαζόνιο μαζί με ανιμιστάς για τον εξιλασμό της, όπως κάνει ο πράσινος «Πρώτος» μας; (Σας φαίνεται απίθανη μία τέτοια προοπτική; Σφάλετε. Μία μόνο γενεά οπίσω οι αγιορείται όχι μόνο δεν εφαντάζοντο καν ότι θα ενωθώμε με τους παπιστάς, αλλά ούτε ότι θα τους αποκαλέσωμε ποτέ αληθινή Εκκλησία. Και ιδού, ευρισκόμεθα προ του κοινού ποτηρίου). Η μήπως να κηνυγάμε τα ευρωπαικά κονδύλια για να μετατρέψωμε τας Μονάς μας σε πρότυπα οικολογικά κέντρα για συναφή συνέδρια, όπως σκοπεύει να κάνει ο πατριάρχης με το περίφημο Ορφανοτροφείο της Πόλεως; (Για ποιόν άλλο λόγο, νομίζετε θα του το έδιδε το Τουρκικό Δημόσιο, παρά για την νεοταξική αποστολή του;) Η μήπως να καταργήσωμε το Άβατο για να ρεύσει γρηγορότερον το ευρωπαικό χρήμα και να πέσουν σωρηδόν οι νέες επιδοτήσεις;

Αν δεν θέλετε να καταντήσετε σ’ όλα τα παραπάνω πρέπει να αντισταθείτε. Για όσο θα ακολουθούμε τον Βαρθολομαίο, θα είμαστε συγχρόνως υπεύθυνοι για την εκδίπλωσι του «μυστηρίου της ανομίας» σε όλη την παγκόσμιο έκτασί του. Όσο τον ακολουθούμε, θα βάφουμε τα ράσα μας με το αίμα των χριστιανών που δι-ώκονται ανά τον κόσμο, θα περιγελάμε την θυσία των μαζί με τον πάπα και τον Βαρθολομαίο στο Βατικανό, οι οποίοι δεν είχαν το παραμικρό θάρρος να ελέγξουν τους διεθνείς ενόχους, γνωστούς τοις πάσι, παρά είχαν μόνο θράσος για υποκριτική προσευχή κάτω από το κατανυκτικό φως των.. τηλεοπτικών προβολέων των καναλιών όλου του κόσμου. (Γιατί δεν ήλεγξαν ενώπιον όλου του κόσμου την Κυβέρνησι των Ηνωμένων Πολιτειών και τους συμμάχους των στην Ευρωπαική Ένωσι μαζί με τους μεσσιανιστάς του Σιωνισμού και του σουνιτικού Ισλαμισμού, που είναι υπεύθυνοι για τα περισσότερα διεθνή εγκλήματα του 21ου αιώνος;)
Όσο ακολουθούμε τον Βαρθολομαίο, πατέρες, θα πτύομε καταφρονητικώς τον Σέρβο αδελφό της Βοσνίας και του Κοσ-σόβου που αντεστάθη και απέθανε υπό τον χλευασμό της ανοήτου Δύσεως, επειδη ονειρεύτηκε πατρίδα Ορθόδοξο, που δεν θα υποταχθεί και πάλι στήνδυσωδία των δυτικοτραφών Μουσουλμανικών διοικήσεων.

Εμείς οι Έλληνες άραγε, θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο κατά της επικειμένης κοσσοβοποίησης της Θράκης μας; Όσο ακο-λουθούμε τον Βαρθολομαίο, θα πτύομε στην γενναία όψι του Ρώσσου αδελφού, που ονειρεύεται Ρωσία ελεύθερη και ικανη να απολαύσει τον εθνικό της πλούτο, κάτι που εμείς οι Έλληνες απωλέσαμε.
Όσο ακολουθούμε τον Βαρθολομαίο, θα χλευάζομε τον Ουκρανό πατριώτη που ηγέρθη να παλέψει τους φονιάδες των νε-οταξιτών που ήλθαν να θύσουν, ν’ απωλέσουν και ν’ απεμπολήσουν την πλουσία πατρίδα του στους τραπεζίτας των Επικυριάρχων. Άλλη μία πάλη, που εμείς ως Έλληνες δεν δώσαμε ποτέ.
Όσο ακολουθούμε τον Βαρθολομαίο θα χλευάζομε τους 150.000 νεκρούς της Συρίας και τα 1.000.000 θύματα του Ιράκ.

Κι όχι μόνον αυτά.

Όσο τον ακολουθούμε θα είμαστε συνυπεύθυνοι για όλας τας αιρέσεις που παρεισέφρυσαν στη χώρα μας.
Θα είμαστε υπεύθυνοι ακόμη και για την ισλαμοποίησί της από το νεοταξικό πρόγραμμα κατευθυνομένης λαθρομεταναστεύσεως, θα είμαστε υπεύθυνοι για την μόλυνσι της ηγιασμένης Ελληνικής γης από το μίσος του δαιμονοδίδακτου ισλάμ.

Και γενικώς, όσο τον ακολουθούμε θα είμεθα εχθροί προς κάθε τι αληθινό και υγιές που αρνείται να συμμετέχει στο παγκόσμιο Σχέδιο εγκαθιδρύσεως της Παγκοσμίου κυβερνήσεως και της Παγκοσμίου Θρησκείας.

Όσο τον ακολουθούμε θάείμαστε εχθροί των Αθωνιτών Πατέρων όλων των αιώνων, των κατατροπούντων πάσας τας αιρέσεις, θα είμεθα εχθροί της Κυρίας Θεοτόκου και του Υιού Αυτής.

Γι’ αυτό πρέπει να αντισταθώμε, πατέρες άγιοι! Πρέπει από κοινού να τα διαγράψωμε όλα δια μιας, να άρωμε την ρομφαία του Αγίου Πνεύματος και να κόψωμε τον νεοταξικό πλόκαμο που προσπαθεί να μας πνίξει και που μας κρατά στη φονική αγκάλη του «Μυστηρίου της Ανομίας». Και είναι τόσο εύκολο…

ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ

Πράγματι, είναι πολύ εύκολο να αντισταθώμε, πατέρες άγιοι. Ένας μόνο ακόμη,… ναι, έστω μόνον ΕΝΑΣ από σας ακόμη, αν κόψη το μνημόσηνο του Πατριάρχου και απλώς καταφρονήση τας ποινας, το Φανάρι κατέρρευσε! Η νεοταξική αυτή σφηκοφωλιά θα πνιγεί σε μία δίνη ανυποληψίας και εσωτερικής δυστοκίας χωρίς εσείς να κάνετε τίποτα. Απολύτως σίγουρο και απλό! Μετά απλώς απολαύσατε το «ντόμινο» καταρρεύσεως του υπερφιάλου νεοταξικού Φαναρίου.

Κόψατε απλώς το μνημόσυνο και όλα θα έλθουν από μόνα των στη θέσι των. Κόψατε το μνημόσυνο και στον μεγάλο πόλεμο που έρχεται θα είμεθα με τη μερίδα του Αγίου Θεού. Ποιός από εσάς λοιπόν, θα περισώσει την αγιορειτική τιμή μας, πατέρες άγιοι; Ποιός θα καθαρίσει το όνομά μας; Ποιός θα τινάξει τον φαναριώτικο οικουμενιστικό κονιορτό από τους τιμίους πόδας του γηραιού Άθωνος; Ποιός θα πάρει την ιστορική αυτή απόφασι;

Αυτή είναι η πραγματική Αντίστασις που μας αρμόζει. Αυτή είναι η μόνη πραγματοποιήσιμος επανάστασις. Αυτή θα είναι μία εξαιρετικής γεωπολιτικής σημασίας κίνησις με παγκοσμία εμβέλεια. Και θα είναι αληθώς Αγιορειτική! Αγιορειτική και με σφραγίδα θεομητορική!

ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ
ΦΙΛΑΦΕΛΦΕΙΑΣ,
Ο ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ

Περιοδικό ΒΟΑΝΕΡΓΕΣ
Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ο Υιός της βροντής

ΕΚΔΟΣΙΣ Ι.Μ. ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 75
Σελίδα 10-17