Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟY ΣΒΙΡ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

    ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟY ΣΒΙΡ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
Συνήθως μία καθαρὴ μετάνοια εἰς τὸν Κύριον τὸν Θεὸν ἡ ὁποία εἶναι ἰσχυρὸς διὰ νὰ μᾶς καθαρίσει ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες μας, διότι δὲν ὑπάρχει ἁμαρτία ποὺ κατακτᾶ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν ἀνθρωπότητα. Διὰ τοῦτο, ἀδελφοί, ἄς πέσουμεν κάτω πρὶν ἀπὸ Αὐτόν συχνῶς μὲ δάκρυα καὶ ὁμολογοῦμεν τὰς ἁμαρτίας μας εἰς Αὐτόν, καὶ Αὐτὸς θὰ μᾶς σώσει μὲ τὴν αἰωνίαν σωτηρίαν. Διότι ἡ μετάνοια εἶναι ὁ τρόπος καὶ ἡ κλείς διὰ τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν, χωρὶν τὴν ὁποίαν κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ εἰσέλθει εἰς αὐτὴν. Ἄς κρατήσουμεν σὲ αὐτὸν τὸν δρὀμον, Ὦ ἀδελφοί, διὰ την πορείαν τώρα σὲ αυτή τὴν σύντομον ζωὴν εἶναι στενὴν καὶ θλιμμένη, ἀλλὰ ἀργότερα σὲ αὐτὴν τὴν ἀπέραντον μελλοντικὴν ζωὴν πρέπει νὰ ὑπάρχει ἄφθονες καὶ ἀνείπωτες ἀνταμοιβές.