Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Ο ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

                   Ο ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Έτσι θα είμαστε όλοι μας εάν ισχύσει ο "αντιρατσιστικός" νόμος... διαβαστε και θα καταλαβετε΄

1. δειτε τι θελουν να κοψουν «Ως πικράς εκ κρήνης της Ιούδα φυλής οι απόγονοι εν λάκκω κατέθεντο τον τροφέα μανναδότην Ιησούν».(Οι απόγονοι της φυλής του Ιούδα, ωσάν να προήρχοντο από πικράν πηγήν -και να είχον έμφυτον την κακίαν, και μάλιστα την αχαριστίαν– εναπέθεσαν μέσα εις λάκκον -δηλαδή εις σκοτεινόν τάφον– τον Ιησούν, που τους έθρεψεν -εις την έρημον – δώσας εις αυτούς το μάννα.)

«Αλαζών Ισραήλ, μιαιφόνε λαέ, τι παθών τον Βαρραβάν ηλευθέρωσας, τον Σωτήρα δε παρέδωκας σταυρώ».(Ισραηλιτικέ λαέ, υπερήφανε και εγκληματικέ, τι έπαθες και τον μεν ληστήν- Βαραββάν ηλευθέρωσες, τον δε Σωτήρα κατεδίκασες εις σταυρικόν θάνατον;) «Φθονουργέ, φονουργέ και αλάστορ λαέ, καν σινδόνας και αυτό σουδάριον αισχύνθητι αναστάντος του Χριστού».(Ζηλότυπε, εγκληματικέ και ασεβέστατε λαέ του Ισραήλ, να εντραπής τουλάχιστον τας συνδόνας και τον νεκρικόν κεφαλόδεσμον του Χριστού, τα οποία -ευρεθέντα εις τον κενόν τάφον- αποδεικνύουν, ότι Ούτος ανέστη -όντως εκ νεκρών.)

«Αραβιανόν, σκολιώτατον γένος Εβραίων, έγνως την ανέγερσιν του ναού. Δια τι κατέκρινας τον Χριστόν;».(Ω, γένος των Εβραίων, διεστραμμένον, άγριον ωσάν τους Αραβας, εγνώρισες -διότι σου το είπεν ο Ιδιος ο Κύριος- ότι ο Ναός θα ηγείρετο εκ νέου -θα ανίστατο δηλαδή το Σώμα του Χριστού- Διατί -λοιπόν- κατεδίκασες -εις θάνατον- τον Χριστόν;)

«Καν τους εκ νεκρών επαισχύνθητε, ω Ιουδαίοι, ους ο ζωοδότης ανέστησεν, ον υμείς εκτείνατε φθονερώς».
(Εντραπήτε, τουλάχιστον, ω Ιουδαίοι -που αρνείσθε την Ανάστασιν του Χριστού- εκείνους τους νεκρούς, που ανέστησεν ο ζωοδότης Χριστός, τον Οποίον σεις εθανατώσατε από φθόνον.)

«Κατά τον Σολομώντα βόθρος βαθύς το στόμα Εβραίων παρανόμων».(Το στόμα των παραβατών του θείου Νόμου Εβραίων ομοιάζει, κατά τον χαρακτηρισμόν του Σολομώντος, προς βαθύν βόθρον.)

«Εβραίων παρανόμων εν σκολιαίς πορείαις τρίβολοι και παγίδες».(Εις τας διεστραμμένας οδούς, που βαδίζουν οι παράνομοι Εβραίοι, υπάρχουν άκανθαι και παγίδες.)

«Συναπολούνται πάντες οι σταυρωταί σου, Λόγε, Υιέ Θεού παντάναξ».(Οι σταυρωταί Σου, ω Υιέ και Λόγε του Θεού, Βασιλεύ του παντός, θα καταστραφούν όλοι συγχρόνως.)

«Διαφθοράς εις φρέαρ συναπολούνται πάντες οι άνδρες των αιμάτων».(Όχι μόνον οι ιδικοί Σου σταυρωταί, αλλά όλοι οι φονείς θα καταστραφούν συγχρόνως, ριπτόμενοι μέσα εις λάκκον ολέθρου -εις την Κόλασιν).

2.οποιος παπας τα πει μπορει να παει μεσα φανταστητε.

3. Με φυλάκιση τριών μηνών έως τριών ετών και χρηματική ποινή 5.000-20.000 € τιμωρείται όποιος προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική καταγωγή, τον γενετήσιο προσανατολισμό και τη σωματική ακεραιότητα. Το ίδιο τιμωρείται όποιος με πρόθεση και με τα παραπάνω μέσα παροτρύνει σε διάπραξη φθοράς ή βλάβης πραγμάτων που χρησιμοποιεί από τις εν λόγω ομάδες, κατά τρόπο που μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη.

Δηλαδή η δημόσια τάξη είναι η τάξη που θέλει η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... Άρα όποιος πάει κόντρα σε αυτά που προστάζει η κυβέρνηση, είναι παράνομος...

4.Οι πράξεις που περιγράφονται στο σχέδιο νόμο κατά των διακρίσεων καθώς και τα εγκλήματα που τελούνται συνεπεία αυτών, διώκονται αυτεπαγγέλτως. Ο παθών, κατά την υποβολή της έγκλησης, όπως και όταν παρίσταται ως πολιτικών ενάγων, δεν καταβάλλει το σχετικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου.

Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι...
Δηλαδή όποιος καταγγείλει τον άλλον με αυτό τον νόμο, δεν πληρώνει παράβολο και ούτε δικηγόρο.. Ετοιμαστείτε να σας τρελάνουν στις καταγγελίες...

5.ΕΝΟΧΗ ΣΙΩΠΗ ΠΑΝΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ. ΕΝΑΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ……KAI......

Γεύση από Γαλλία…… Απαγορεύτηκε στην Γαλλία κυκλοφορία βιβλίου! Πρόστιμο $ 10.795 !!!

Κριτικές λένε ότι καταπατάτε η ελευθερία της έκφρασης.

Το δικαστήριο στο Bobigny, μια περιοχή κοντά στο Παρίσι, επέβαλε κυρώσεις σε εκδοτικό οίκο για πέντε βιβλία ένα εκ των οποίων η πρώτη του έκδοση έγινε περισσότερο από ένα αιώνα πριν( 122 χρόνια) και είχε εκδοθεί αρκετές φορές.

"Αντισημιτικό περιεχόμενο"! Το βιβλίο έχει τίτλο "Ανθολογία αναφορών εναντίον των Εβραίων, του Ιουδαϊσμού και του Σιωνισμού" του Paul-Eric Blanrue. Όλα αυτά στην Γαλλία του σοσιαλιστή Ολάντ!