Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

Σεβαστοί Αγιορείται Πατέρες, κατώδυνον το λείμμα της τοπικής Εκκλησίας του Καναδά παρίσταται θεατής επικινδύνων ενεργειών σας, όσον αφορά εις την ιστορικήν Ιεράν Μονήν Εσφιγμένου. Ειλικρινά εξεπλάγημεν από το περιεχόμενο της ιεροκοινοτικής ανακοινώσεως. Μας γυρίσατε στους χρόνους του Λατινόφρονος Οικ. Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Βέκκου, ο οποίος συνοδευόμενος από δειλοκάρδιους Αγιορείτας Μοναχούς ήλθον εις την Ιεράν Μονήν Ζωγράφου με σκοπόν να καταστρέψουν το θεμελιώδες τούτο στήριγμα
της Ορθοδοξίας. Κατ’ εκείνον δε τον φρικτόν και φοβερόν διά το Άγιον Όρος καιρόν, η έφορος του Αγίου Όρους Κυρία Θεοτόκος γνωστοποίησε στούς Πατέρες της Μονής Ζωγράφου την άφιξιν των εχθρών του Υιού της, όπως ακριβώς ελέχθη από τα πάναγνα χείλη Της. Όταν οι Λατίνοι με τους λατινόφρονας πλησίασαν, παρεκίνουν τους Πατέρες δι’ όλης της δυνάμεως και της ρητορικής τέχνης να κοινωνήσουν μαζί των. Τους ομίλησαν για
υπακοή στην ανωτάτη πνευματική τους ηγεσία. Έκαναν γνωστόν στους Πατέρες της Μονής Ζωγράφου ότι η ακοινωνησία τους αυτή έχει ως αποτέλεσμα την παράβασιν θεμελιωδών διατάξεων της εκκλησιαστικής τάξεως γενικά και της Αγιορειτικής παραδόσεως ειδικώτερα. Ότι η ακοινωνησία τους αυτή είναι προσβολή της πνευματικής δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ότι είναι προσβολή της θεμελιώδους αρχής της εκκλησιαστικής ενότητος του Αγίου Όρους. Ότι είναι εμπλοκή συνόλου του διοικητικού συστήματος του  Αγίου Όρους. Ότι…, Ότι… Ότι… Ο επίλογος της προσπαθείας των λατινοφρόνων είναι γνωστός: Εικοσιέξ Οσιομάρτυρες Ζωγραφίται, οι ελέγξαντες τον λατινόφρονα Πατριάρχην Βέκκον, επάνωθεν του Πύργου πυρί τελειούνται. Σεβαστοί Αγιορείται πατέρες, το πλήρωμα της Εκκλησίας, το ουσία και ουχί τύποις, θρησκεύον, μόλις και μετά βίας ανέχεται την συμπόρευσίν σας με τους οικουμενιστάς του Φαναρίου και των Αθηνών, εναντίον της αγωνιζομένης Ιεράς Μονής Εσφιγμένου. Μη αυταπατάσθε, μη καταλαμβάνεσθε υπό παραισθήσεων. Ο Φρουρός της Ορθοδοξίας σιωπά και ανέχεται τας εν τη Ορθοδόξω Πίστει ακροβασίας και μειοδοσίας των οικουμενιστών του Φαναρίου και της Ελλαδικής Εκκλησίας, ουχί ένεκα ημβλυμμένης Ορθοδόξου συνειδήσεως, αλλά μόνον διότι κήδεται της ειρήνης της Εκκλησίας και σκέπτεται μετά τρόμου τας εξελίξεις και τας καταλήξεις των σχισμάτων. Ο συνεχόμενος αποκλεισμός και η στέρηση των βασικών για την ανθρώπινη επιβίωση, οδηγούν με βεβαιότητα στο θάνατο των 107 αποκλεισμένων μοναχών. Δεν μπορεί στη Ελλάδα του 21ου αιώνα οι θρησκευτικές διαφωνίες να γίνονται θανατικές ποινές. Απαιτούμε την άρση όλων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μοναχών της Ιστορικής Μονής Εσφιγμένου. Να αφεθούν οι μοναχοί της στην εκτέλεση του φιλήσυχου πνευματικού τους έργου.