Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

Ἂνθρωπος ἐκεῖνος ὂποιος ἒχει καὶ τὸν ἐλἀχιστον ἐγωισμὀν

Ἂνθρωπος ἐκεῖνος ὂποιος ἒχει καὶ τὸν ἐλἀχιστον ἐγωισμόν

Ἂνθρωπος ἐκεῖνος ὂποιος ἒχει καὶ τὸν ἐλἀχιστον ἐγωισμόν καὶ θελει νὰ προβἀλεται, δὲν δύναται νὰ πἀρη χαρίσματα ἀποὸ τοὸν θεόν. Βέβαια ὂταν τὸ ἀπαιτεῖ, καὶ τὸ ζητεῖ, καὶ ἒχει τὴν πἰστην θὰ πάρει. Ἀλλαὰ τὸ χάρισμα αὐτὸ τὸ ὀποῖον θὰ πάρει δὲν τὸν ὠφελεῖ, δύναται μάλιστα νὰ τὸν βλάψη , ἐφόσον
δὲν τὸ ἐστήριξε ἐπάνω εἰς τὴν ταπεινοφροσύνη ποὺ εἶναι τὸ θεμέλιο τῶν ἀρετῶν, ποὺ εἶναι ἠ βάσις
τοῦ θείου οἰκοδομήματος τῆς Ἐκκλησιας τοῦ Χριστοῦ. Θα τοῦ κάνει κακὴ ὀπωσδήποτε κακὴν χρήσιν τοῦ χαρίσματος αὐτοῦ καὶ θὰ ἀποβῆ εἰς βλάβην. Πρέπει λοιπὸν πρωτίστως νὰ κάμωμεν τὸν σχετικὸν ἀγῶνα μὲ τὴν προσευχὴν, τὴν μελέτην τοῦ λόγου τοῦ θεοῦ, καὶ ἀπαραιτήτως τὴν προσπάθειαν να καθαρίσωμεν ἐαυτοὺς καὶ νὰ βάλωμεν θεμέλιον τὴν ταπεινοφροσύνην.