Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Προσευχὴ εἰς τὸν Ἅγιον Νεκτάριον Μητροπολίτην Πενταπόλεως

Προσευχὴ εἰς τὸν Ἅγιον Νεκτάριον Μητροπολίτην Πενταπόλεως

Κύριε ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, Σὲ προσκυνοῦμεν καὶ Σὲ εὐχαριστοῦμεν ἐκ βάθους καρδίας, διότι διὰ τῆς θεϊκῆς ἀγάπης Σου, μᾶς ἐχάρισες πλῆθος μορφῶν Ἁγίων, διά νά ἀποτελοῦν τά ἰδανικά πρότυπά μας, διὰ νὰ μεσιτεύουν καὶ ἱκετεύουν διὰ ἐμᾶς καὶ διὰ νὰ δοξάζουν τὸ πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς Ὄνομά Σου, μὲ τὰ θαυμαστά ἔργα, τὴν ζωὴν καὶ τὰ θαύματά των.

Εὐλόγησον Κύριε, τὴν πανήγυριν αὐτήν, ποὺ ἐπιτελοῦμεν σήμερον πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Πατρὸς ἠμῶν, Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ.
Σὺ Κύριε, ὁ ἐπαναπαυόμενος εἰς τοὺς Ἁγίους Σου, ἀξίωσον ὅπως ὁ ἑορταζόμενος Ἅγιος Νεκτάριος, γίνει ἡ κλίμαξ μας, διὰ νὰ Σὲ προσεγγίσωμεν καὶ λάβωμεν τὴν ἐπουράνιον Χάριν Σου, τὸ μέγα ἔλεός Σου καὶ θείαν Σου εὐλογίαν.
Δέξου Δέσποτα Πανάγιε, τὰς μεσιτείας καὶ ἱκεσίας τοῦ Ἁγίου
Πατρός ἠμῶν Νεκταρίου, διότι, ἐπειδὴ ἠμεῖς εἴμεθα ἀνάξιοι,
νὰ ἀπευθυνώμεθα ἄπ' εὐθείας πρὸς Ἐσένα, τὸν αἰώνιον Βασιλέα τῆς δόξης, καταφεύγομεν εἰς τόν Προστάτην Ἅγιόν μας Νεκτάριον λέγοντάς του:

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ Νεκτάριε, δυνατὲ εἰς τὴν πίστιν καὶ ὑπόδειγμα τῆς ὑπομονῆς καὶ καρτερίας, τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ ἀνεξικακίας, εὐλαβῶς τιμῶμεν τὴν ἱεράν σου μνήμην καὶ παρακαλοῦμεν ἐσέ, ποῦ ἀδίκως ἐσυκοφαντήθης καὶ δεινῶς ἐδοκιμάσθης ἀπὸ τοὺς διωγμοὺς καὶ τὴν ἀποπομπήν σου ἐκ τοῦ κλίματος Ἀλεξανδρείας, ὅπως συγχωρήσης τούς προαπελθόντας διώκτας σου, ἠμᾶς δὲ πάντας, νὰ περιφρουρήσης καὶ διαφυλάξης, ἀπὸ παντὸς κακοῦ
καὶ ὀλισθήματος.

Πρέσβευε, Ἅγιε του Θεοῦ, ὅπως Κύριος ὁ Σωτήρ καί Λυτρωτής ἡμῶν στηρίζει διά τῆς θείας Τοῦ δυνάμεως καί χάριτος, μικροὺς καὶ μεγάλους, εἰς τήν Ὀρθόδοξον πίστιν.
Νὰ χειραγωγῆ δὲ τὴν νεολαῖαν μας καὶ νὰ χαρίζη πλούσια
τὰ ἀγαθά Του στὸν Ἑλληνικόν λαόν.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ Νεκτάριε, Σὺ ποὺ τόσον εὐλαβῶς ἐλάτρευσες
τὴν Παρθένον Μαρίαν, τὴν Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, γενοῦ
ταπεινὸς ἰκέτης Της, διά νὰ σκέπη καὶ περιφρουρεῖ τὸ Ἔθνος ἡμῶν καὶ φέρεις ὄλον τὸν κόσμον εἰρήνην, ὀμόνοιαν καὶ ἀγάπην, πρὸς δόξαν τοῦ Ὀνόματος τῆς Παναγίας Τριάδος.

Ἀμήν.