Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

Προσευχή΄

Προσευχή΄

"Κύριε ὀ Θεός ἠμῶν... τὸ εὐσεβές ἠμῶν ἒθνος τῆ δυνάμει σου κραταίωσον,
τὴν νεότητα παιδαγώγησον, τὸ γῆρας περικράτησον, τοὺς ὀλιγοψύχους παραμύθισον, τοὺς ἐσκορπισμένους ἐπισυνάγαγε, τοὺς πεπλανημένους ἐπανάγαγε καὶ σύναψον τῆ αγία σου Ἐκκλησία, ἐν τῆ θεία σου χάριτι καλῶς διαφύλαξον..."