Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Χριστὲ τὸ Φῶς τὸ Ἀληθινόν

Χριστὲ τὸ Φῶς τὸ Ἀληθινόν

Χριστέ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν,
τὸ φωτίζον καὶ ἁγιάζον πᾶντα
ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον,
σημειωθήτω ἐφ' ἡμᾶς τὸ φῶς
τοῦ προσώπου Σου, ἲνα ἐν αὐτῷ
ὀψώμεθα φῶς τὸ ἀπρόσιτον.
Καὶ κατεύθυνον τὰ διαβήματα ἡμῶν
πρὸς ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν Σου.
Πρεσβείαις τῆς Παναχράντου Σου
Μητρὸς καὶ πάντων Σου τῶν Ἀγίων.

Ἀμήν.

Μὲ τὰ λόγια τῆς προσευχῆς αὐτῆς, ὀμιλοῦμε στὸ δεύτερο πρόσωπον 

τῆς Ἁγίας Τριάδος, στὸν Χριστόν. Τοῦ ζητοῦμε νὰ φωτίσει τὶς ψυχές 
μας μὲ τὸ ἰδικόν Του φῶς καὶ νὰ καθοδηγήσει τὶς νέργειές μας στὴν 
ἐκτέλεσιν τῶν ἐντολῶν Του.