Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Νέος Ὁμολογητής 8 Νοεμβρίου Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Νέος Ὁμολογητής 8 Νοεμβρίου

Ἀπολυτίκιον Πλάγιος Πρῶτος


Νῦν οἱ Θεοφόροι Πατέρες,                                                                       

τὸ ἰδιον φρόνημα τοῦ Χριστοῦ, *                                                    

ἔχουν σαφῶς ὁμιλήσει ἐκ νέου                                                                

εἰς τὸν Θεοέμπνευστον Φιλάρετον, *                                         

ὅστις ζῶντας ἐν τῷ κόσμῳ δεν ἦτο                                                     

ποτὲ τοῦ κόσμου * Ὅπως ὁ Δαβίδ,                                                  

πράος καὶ μία φορά ἄγνωστος, *                                       

ἀναθρεφθείσας παρὰ τοῦ Κυρίου                                                         

ἵνα ποιμάνεις τὸν ἅγιον λαόν Του*                                                       

Νῦν στεφθείς ψηλῶς μετὰ τῶν Πατέρων,                          


πρεσβεύεις ἵνα σῶσεις τὰς ψυχὰς ἡμῶν.