Ἰκεσία εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον


Κυπριανοῦ Μοναχοῦ Ἁγιορείτου
 
Παναγία Θεοτόκε Παρθένε βασιλεύουσα, Κάλλος Οὐράνιον, τὴν πίστιν ἡμῶν εὐφραίνουσα, ἡ Ὑψηλοτέρα τῶν Οὐρανῶν, τὸ ὕδωρ τῆς ζωῆς, ἡ Δυναστεία τῶν ἀγαθῶν, Ζωοδότειρα, Ἡγεμονίς, Ἄνθος εὔοσμον, τοῦ Δημιουργοῦ τῶν πάντων Θεοῦ εἰκόνα ἔμψυχος, χαρᾶς πηγὴ συμβάντων, Δόξα τῶν Ἀγγέλων, ἡ ἀείρρυτος ἡ ὑμνωδία.

Ἡ Ἀσύγκριτος, Θεοῦ ὀσμὴ καὶ εὐωδία, βοήθησον τὸν/τὴν δοῦλον/ην σου (τάδε).

Ζωηφόρε, τῆς Τριάδος τῆς Ἁγίας Εὐλογία, Δύναμις Θεία, νόσων ἰατρός, Ἰάτρισσα Ἁγία. Ὁ λόγος καὶ τὸ ἔλεος τῆς ἀπείρου Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, Πεσόντων ἀνάκλησις, Ὄπλον σωτηρίας κάθε ἁμαρτωλοῦ, ἡ φοβερὰ κατάπτωσις τοῦ ἐχθροῦ, Δύναμις Ἁγία. Λυτήριον λύπης, Διάδωσμα πιστών καὶ Θεραπεία.

Ἡ Δόξα πᾶσα, ἡ Ἀρχαγγελιώτισσα, τὸ Ἄξιον Ἐστί. Ἡ Γνώσις τῆς Σοφίας, Μήτηρ τοῦ Ιησοῦ, Παραδείσου ἡ Αρχή.