Προσευχὴ εἰς τὴν Παναγίαν Θεοτόκον 
Προστρέχω σὲ Σένα, Παρθένε τῶν Παρθένων Μῆτερ μου.

Θυμήσου, Κεχαριτωμένη Παρθένε Μαρία,
ὅτι ποτὲ δὲν ἔμεινε ἀβοήθητος,
ὅποιος προσέτρεξε εἰς τὴν δικήν Σου προστασία,
ἰκέτεψε τὴν δικήν Σου βοήθεια,
ἢ ἀναζήτησε τὴν δικήν Σου μεσιτεία.

Ἐμπνευσμένος ἀπὸ αὐτήν τὴν ἐμπιστοσύνη,
προστρέχω σὲ Σένα, Παρθένε τῶν Παρθένων,
Μητέρα μου, σὲ Σένα ἔρχομαι,
μπροστά Σου στέκομαι,
ἁμαρτωλός καὶ μετανοημένος.

Ὦ Μητέρα τοῦ Ἐνσαρκωμένου Λόγου!
Μὴν περιφρονήσεις τὶς παρακλήσεις μου,
ἀλλὰ κατὰ τὸ ἔλεός Σου, εἰσάκουσέ με.

Ἀμήν.