10 Συμβουλές ποὺ θὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ μάθουμε νὰ συγχωροῦμεν τοὺς ἄλλους

1. Σκεφτεῖτε ὅτι στὸ κάτω – κάτω τῆς γραφῆς δὲν ζημιωθήκατε καὶ τόσον σοβαρῶς.

2. Λογαριᾶστε ὅλα τὰ καλά ποὺ σᾶς ἔχουν γίνει, ἀκόμα καὶ ἀπό τὸ πρόσωπον ποὺ σᾶς ἔβλαψε.

3. Ἀπαριθμῆστε τὰ ἐλέη καὶ τὶς εὐλογίες ποὺ ἀπολαμβάνετε ἀπὸ μέρους τοῦ Θεοῦ ποὺ δὲν ἀξίζατε.


4. Εὐχαριστεῖτε τὸν Θεὸν διὰ τὴν συγχώρεσιν ποὺ Ἐκεὶνος ἔχει προσφέρει σέ σας.
5. Προσευχηθεῖτε διὰ ἐκεῖνον ποὺ σᾶς φέρθηκε ἄσχημα.

6. Ἀναζητήστε μία εὐκαιρία νὰ βοηθήσετε τὸ πρόσωπον ποὺ σᾶς ἔβλαψε.

7. Προσπαθήστε νὰ τὸν αἰφνιδιάσετε μὲ μία καλήν πράξιν ἤ νὰ τοῦ δείξετε τὴν καλήν σας διάθεσιν.

8. Ὅταν θυμηθεῖτε τὴν κακήν ἐνέργεια ποὺ ἔγινε σὲ βάρος σας νὰ τὴν ἀντιπαραβάλετε μὲ μία καλὴν σκέψιν ἤ πράξιν.

9. Ἐὰν τὸ κακόν ποὺ σᾶς ἔγινε εἶναι ἰδιαίτερα μεγάλον, προσπαθήστε νὰ τὸ ξεχάσετε σκεπτόμενοι ἄλλα εὐχάριστα πράγματα, προτοῦ κοιμηθεῖτε τὸ βράδυ.

10. Ἐπαναλάβετε ἀργά καὶ προσεκτικά τὴν φράσιν τῆς προσευχῆς τοῦ Κυρίου: “ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέτας ἡμῶν”.

Εἶναι κατανοητόν ὅτι ὅλα αὐτά εἶναι πολὺ δύσκολον νὰ τὰ κάνουμε πράξιν… τουλάχιστον ἄς προσπαθήσουμε!!! Ὅλοι ἔχουμε ἀγάπην μέσα μας… Ἄλλωστε ἀπό τὴν ἰδἰαν τὴν Ἀγάπη ἔχουμε δημιουργηθεὶ… τὸν Θεόν !!! Ὁ ἐγωισμὸς δὲν ἀφήνει νὰ βγάλουμε ἀπὸ μέσα μας ὄ,τι καλό ἔχουμε καὶ νὰ τὸ προσφέρουμε εἰς τὸν συνάνθρωπόν μας …

oparadeisos.wordpress.com