Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Δόξα εἰς τὸν Γολγοθᾶ τοῦ Χριστοῦ
                  Δόξα εἰς τὸν Γολγοθᾶ τοῦ Χριστοῦ

Ὦ Θεῖε Γολγοθ, ἁγιασμένε μὲ τὸ αἶμα τοῦ Χριστοῦ! Σὲ παρακαλοῦμε, πές μας πόσες χιλιάδες ἁμαρτωλῶν μὲ τὴν Χάριν τοῦ Χριστοῦ, τὴν μετάνοιαν καὶ τὰ δάκρυα καθάρισες καὶ γέμισες τὸν νυμφῶνα τοῦ Παραδείσου;

 Ὦ! Μὲ τὴν ἀγάπην σου τὴν ἄρρητον, Χριστέ Βασιλία, μὲ τὴν Χάριν Σου ὅλα τὰ οὐράνια παλάτια γέμισες ἀπὸ μετανοοῦντας ἁμαρτωλούς. Σὺ καὶ ἐδῶ κάτω ὅλους ἐλεεῖς καὶ σώζεις. Καὶ ποιὸς μπορεῖ ἀνταξίως νὰ Σὲ εὐχαρίστηση, ἔστω καὶ ἄν εἴχε Ἀγγελικὸν νοῦν; Ἁμαρτωλοί, ἐλᾶτε γρήγορα. Ὁ Ἅγιος Γολγοθὰς εἶναι ἀνοικτὸς καὶ ὁ Χριστός εὔσπλαχνος. Προσπέσετε πρὸς Αὐτόν κα φιλήσετε τὰ ἅγια Του πόδια.

Μόνον Αὐτὸς σὰν εὔσπλαχνος μπορεῖ νὰ ἰατρέψη τὶς πληγές σας! "Ὦ, θὰ εἴμαστε εὐτυχεῖς, ὅταν ὁ πολυεύσπλαχνος Χριστός μας ἀξίωση μὲ μεγάλην ταπείνωσιν καὶ φόβον Θεοῦ καὶ καυτὰ δάκρυα νὰ πλύνωμε τὰ πανάχραντα Του πόδια καὶ μὲ ἀγάπην νὰ τὰ φιλήσουμε! Τότε ὁ Χριστὸς εὔσπλαχνος θὰ εὐδοκήση νὰ πλύνη τὶς ἁμαρτίες μας καὶ θὰ μᾶς ἀνοίξη τὶς πόρτες τοῦ Παραδείσου, ὅπου μὲ μεγάλην χαράν, μαζὶ μὲ τοὺς Ἀρχαγγέλους καὶ Ἀγγέλους, τὰ Χερουβεὶμ καὶ τὰ Σεραφεὶμ καὶ μὲ ὅλους τοὺς Ἁγίους, αἰωνίως θὰ δοξάζωμεν τὸν Σωτῆρα τοῦ κόσμου, τὸν γλυκύτατον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Ἀμνὸν τοῦ Θεοῦ μαζὶ μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὴν Ὁμοούσιον καὶ ἀδιαίρετον Τριάδα.

Ἱερομόναχος Τύχων – Ἅγιον Ὄρος