Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

Θεοτόκε Παρθένε

Θεοτόκε Παρθένε

Θεοτόκε Παρθένε, Χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ σου, εὐλογημένη, σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

"Πάντοτε νὰ χαίρετε, ἀδιάλειπτα νὰ προσεύχεστε, σὲ καθετί νὰ εὐχαριστεῖτε. Διατὶ αὐτό είἶναι θέλημα Θεοῦ διά σας μέσω τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ. Τὸ Πνεῦμα μὴ σβήνετε, προφητεῖες μὴν περιφρονεῖτε, ἀλλὰ ὅλα ναὰ τὰ δοκιμάζετε, τὸ καλὸν νὰ κατέχετε, ἀπὸ κάθε εἴδους κακὸν νὰ ἀπέχετε. Καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης εἴθε νὰ σᾶς ἁγιάσει ὁλότελα, καὶ ὁλόκληρον τὸ πνεῦμα σας καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα σας εἴθε νὰ τηρηθοῦν ἄμεμπτα κατὰ τὴν παρουσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ." 

π. Παλος Πρς Θεσσαλονικες (5,16-23)