Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Ἀπολυτίκιον ὁσίου Ἱλαρίωνος τοῦ Ἴβηρος

Ὁσίου  Ἱλαρίωνος τοῦ Ἴβηρος  19η Νοεμβρίου

   Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως.
               
Θεῖον βλάστημα, τῆς Ἰβηρίας, μέγα καύχημα, 
Θεσσαλονίκης, ἀνεδείχθης Ἱλαρίων μακάριε· 
ἀνατεθεὶς γὰρ Θεῷ ἐκ νεότητος, θαυματουργίας 
ἐδέξω τὸ χάρισμα. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν 
ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.