Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Ἡ δέουσα προετοιμασία μας διὰ τὰ Χριστούγεννα

Ἡ δέουσα προετοιμασία μας διὰ τὰ Χριστούγεννα

 Νοεμβρίου 14, 2014 at 9:05 μμ
 
Η ΑΓΙΑ μας Ἐκκλησία καθόρισε ὡς πιστοὶ νὰ ἀκολουθοῦμε μία τεσσαρακονθήμερη πνευματικὴ προετοιμασία πρὶν τὴ μεγάλη δεσποτικὴ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων. Ἀρχίζει ἀπὸ τὴν 15η Νοεμβρίου καὶ λήγει τὸ βράδυ τῆς παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων. 
 
Καλούμαστε ὡς πιστοὶ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ νὰ τηρήσουμε τὴν καθορισμένη νηστεία, νὰ ἐκκλησιαζόμαστε τακτικά, νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ ἐξομολογηθοῦμε εἰλικρινά, νὰ κοινωνοῦμε τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, νὰ διαβάζουμε ψυχωφελῆ βιβλία καὶ
ἰδιαίτερα τὴν Ἁγία Γραφή, νὰ κάνουμε ἀγαθοεργίες.
 
Παράλληλα νὰ κηρύξουμε τὸν πόλεμο ἐναντίον τῶν ψυχοφθόρων παθῶν μας καὶ γενικὰ κατὰ τοῦ κακοῦ ἑαυτοῦ μας, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ χειρότερος ἐχθρός μας καὶ ὁ ὁποῖος μᾶς ὁδηγεῖ στὴν καταστροφὴ καὶ στὸν ὄλεθρο. Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ φτάσουμε στὴ μεγάλη ἑορτή, ὅσο γίνεται, πιὸ καθαροὶ καὶ προετοιμασμένοι νὰ ὑποδεχτοῦμε τὸ Θεῖο Βρέφος, τὸν δι ’ ἡμᾶς νηπιάσαντα Θεό μας, ὁ ὁποῖος «ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων ο ὐ χ ἁρπαγμὸν ἠγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ , ἀλλ ̓ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβώ ν, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ» (Φιλιπ. 2,6-8).
 
Νὰ τὸν ὑποδεχτοῦμε ὅπως θέλει Ἐκεῖνος, ταπεινοὺς καὶ ἐν μετανοίᾳ διατελοῦντες καὶ ὄχι ὅπως θέλει ὁ κόσμος. Ἐμπρὸς ἀδελφοί μας, ἂς πάρουμε τὴ μεγάλη ἀπόφαση ἐφέτος νὰ Τὸν ὑποδεχτοῦμε, ὅπως θέλει ὁ Λυτρωτής μας Χριστός.
πηγή: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 14/11/2014