Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ Η’ ΑΝΤΙΖΗΛΩΤΙΚΟΣ;

ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ Η’ ΑΝΤΙΖΗΛΩΤΙΚΟΣ;

Ὑπάρχουν, δυστυχῶς, μερικοὶ οἱ ὁποῖοι ὑπὸ τὸ πρόσχημα τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγῶνος συνεχίζουν νὰ διαιωνίζουν τὴν διάσπαση τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν σὲ δυὸ ἀντιμαχόμενες μερίδες ποὺ ὅπως εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους μας ὀνομάζονται ἀπὸ τοὺς μὲν ''παλαιοημερολογίτες'' καὶ ἀπὸ τοὺς δὲ ''νεοημερολογίτες''. Ἀπόδειξη διὰ τὰ λεγόμενά μας αὐτὰ εἶναι ὅτι ὅποτε προσπαθοῦν νὰ γράψουν κάποιο ἄρθρο ἔναντί του Οἰκουμενισμοῦ ἀποτυγχάνουν καὶ μετατρέπουν τὸν δῆθεν ἀντιοικουμενιστικὸ λόγο τους σὲ ἀντιζηλωτικό!

Διατὶ ὅμως χρησιμοποιοῦν τὸν ὄρο ''ἀντιοικουμενιστὲς'' διὰ τὸν ἑαυτὸ τοὺς ἒφ΄ ὅσον εἰς τὸ βάθος εἶναι ἀντιζηλωτές; Μὰ ἡ ἐξήγηση εἶναι ἁπλή! Δία νὰ παρασύρουν τοὺς ἁπλοικοὺς χριστιανοὺς λέγοντάς τους ὅτι «νά, καὶ ἐμεῖς εἴμαστε ἀντιοικουμενιστὲς ποὺ σᾶς λέγουμε τούτους τοὺς λόγους. Δὲν θέλουμε τὸ κακό σας! Ἁπλῶς σᾶς ἐνημερώνουμε διὰ νὰ μὴν γίνετε καὶ ἐσεῖς παλαιοημερολογίτες»!!! Εἶναι ὅμως ἀλήθεια ἀντιοικουμενιστές, ναὶ ἢ ὄχι; Αὐτὸ ὁ καθεὶς μπορεῖ νὰ τὸ διαπιστώσει ἀπὸ τὶς πράξεις καὶ ὄχι ἀπὸ τοὺς λόγους τους.

Ἀρκετὰ εὔκολα μπορεῖ νὰ διαπιστώσει κανεὶς ὅτι ὅσοι γράφουν κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἰς τὶς πράξεις τοὺς πράττουν τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο!

Ὑποδέχονται τοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους εἰς τὶς πόλεις τους ὡς νὰ μὴν συμβαίνει τίποτα ἀπολύτως!

Εἰς τὰ ἄρθρα τοὺς σπάνια ἀναφέρονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ εἰς τὸ ποιοὶ τελικὰ εἶναι οἱ Οἰκουμενιστὲς καὶ τί πρέπει νὰ πράξει ὁ χριστιανὸς ἀπέναντί τους.
Ἀναφέρονται σὲ ἕναν Οἰκουμενισμὸ ἀκέφαλο ἁπλῶς λέγοντας εἰς τοὺς πιστοὺς ὅτι χρειάζεται ἀγώνας ἔναντί του, δίχως ὅμως νὰ λέγουν τί εἴδους ἀγώνας θὰ εἶναι αὐτός.

Ἐὰν κάποια στιγμὴ ἀναφερθοῦν καὶ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ, τότε ἁπλῶς λέγουν εἰς τὰ ἄρθρα τους ὅτι κακῶς ἔπραξε ὁ τάδε Ἐπίσκοπος διὰ τούτη τὴν πράξη του, δίχως ὅμως νὰ λέγουν ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος αὐτὸς κηρύττει ΑΙΡΕΣΗ, δηλαδὴ εἶναι αἱρετικός.

Μὲ λίγα λόγια τὸ μόνο ποὺ κάνουν εἶναι νὰ σπαταλοῦν μελάνι καὶ χαρτὶ παίζοντας τρόπον τινὰ ''χαρτοπόλεμο'' νομίζοντας ὅτι ἔτσι ἐκτελοῦν καὶ τὸ καθῆκον τοὺς ὀνομάζοντας ὁμολογία αὐτὸ ποὺ κάνουν. Πολλὰ λόγια γραμμένα σὲ διάφορες φυλλάδες, πράξεις ὅμως μηδενικές.

Ὅμως διὰ τὸ ζήτημα τῶν ζηλωτῶν δὲν ἔχουν ἔτσι τὰ πράγματα, ἀλλὰ τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο.
Δὲν τολμοῦν οὔτε νὰ ἀντικρύσουν κάποιον ζηλωτὴ Ὀρθόδοξο ἀλλὰ τὸν ἐπικρίνουν μὲ διάφορα ἐπίθετα.

Εἰς τὰ ἄρθρα τους δὲν διστάζουν νὰ τοὺς ὀνομάσουν μέχρι καὶ αἱρετικούς, καλώντας τὸν ἁπλὸ λαὸ νὰ πράττει τὸ ἴδιο.

Στὰ βιβλία τους, ἐὰν ἀποτελεῖται ἀπὸ ἑκατὸ σελίδες, δὲν διστάζουν νὰ ἀφιερώσουν τὶς εἴκοσι διὰ τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τὶς ἄλλες ὀγδόντα διὰ τὸν ζηλωτισμό!!!
Ἔτσι φτάνουμε εἰς τὸ συμπέρασμα ὁ ἁπλοικὸς χριστιανὸς νὰ νομίζει ὡς τὴν μεγαλύτερη Παναίρεση τοῦ αἰώνα μᾶς τὸν ζηλωτισμὸ καὶ ὄχι τὸν Οἰκουμενισμό!!! Καὶ ἐὰν τολμήσει ὁ ταλαίπωρος χριστιανὸς νὰ μιλήσει ὑπὲρ τῶν ζηλωτῶν, τότε οἱ δῆθεν ἀντιοικουμενιστὲς καταφεύγουν εἰς τὸ ἐπιχείρημα λέγοντάς του «μὴν τοὺς ὑποστηρίζεις διότι ἔτσι θὰ βρεθεῖς ἐκτὸς Ἐκκλησίας»!!! Καὶ ποιὰ εἶναι ἡ Ἐκκλησία ἀγαπητοί μου διὰ νὰ κινδυνεψεῖ νὰ βρεθεῖ ὁ ἁπλοικὸς χριστιανὸς ἐκτὸς αὐτῆς;

Μήπως εἶναι αὐτὴ ἡ ὁποία συμμετέχει εἰς τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν «Ἐκκλησιῶν» (Π.Σ.Ε.);

Μήπως εἶναι αὐτὴ ποῦ ἀναγνωρίζει τὸν Πάπα ὡς Ἐπίσκοπο Ρώμης;

Μήπως εἶναι αὐτὴ ποὺ ἀναγνωρίζει ὅτι καὶ οἱ ἄλλες αἱρέσεις κατέχουν καὶ αὐτὲς κάποιο κομμάτι ἀληθείας;

Μήπως εἶναι αὐτὴ ποῦ ἐντός των κόλπων τῆς δέχεται ἀνθρώπους διαφόρων δῆθεν χριστιανικῶν ὁμολογιῶν (αἱρετικοὺς) διὰ νὰ συμπροσευχηθοῦν διὰ τὴν εἰρήνη τοῦ σύμπαντος κόσμου;

Ὄχι ἀγαπητοί μου. Αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ Ἐκκλησία ποὺ μᾶς παρέδωσε ὁ Δεσπότης Χριστός, ἀλλὰ εἶναι μιὰ ἀλλοιωμένη «Ἐκκλησία» ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀνθρώπους μὲ ἀλλοιωμένο φρόνημα, καὶ ὄχι Ὀρθόδοξο.

Καταντήσατε νὰ μὴν δέχεσθε νὰ ἀκολουθήσετε τὸν δρόμο ποὺ ἐχάραξαν οἱ ἅγιοί της Ἐκκλησία μᾶς ἀλλὰ νὰ δέχεσθε, ὅπως εἴδαμε καὶ σὲ πρόσφατο ἄρθρο, μεμονωμένους ἀνθρώπους λέγοντας μάλιστα μὲ παρρησία «Σήμερα δυστυχῶς γίνεται συστηματικὴ προσπάθεια - ἐκ μέρους ὁρισμένων - νὰ ἀκολουθήσουν ἄλλο δρόμο ἀπὸ αὐτὸν ποὺ μᾶς κληροδότησε ὁ π... τάδε».

Δὲν γράφετε ὅπως μᾶς κληροδότησαν οἱ ἅγιοι πατέρες ΣΥΣΣΩΜΟΙ ἀλλὰ ὅπως σᾶς κληροδότησε ὁ τάδε ἢ ὁ τάδε. Καὶ μόνο ἀπὸ αὐτὸ ἀποδεικνύεται ὅτι δὲν ἀνήκετε εἰς τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ποὺ ἵδρυσε ὁ Θεάνθρωπος Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ἀλλὰ ἀνήκετε εἰς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς πλανήθηκαν. Καὶ ὅπως εἶναι φυσικὸ δὶ΄ αὐτὸ καὶ ἀνήκετε εἰς τὴν Ἐκκλησία ἐκείνων, διότι ΤΟ ΟΜΟΙΟ ΕΙΣ ΤΟ ΟΜΟΙΟ ΑΝΑΠΑΥΕΤΑΙ καὶ φτάσατε εἰς τὸ σημεῖο νὰ συμπροσεύχονται οἱ ποιμένες σας μὲ αἱρετικοὺς καὶ νὰ ἀναγνωρίζουν τὶς αἱρέσεις ὡς κανονικὲς Ἐκκλησίες μὲ μυστήρια κιόλας!

Ὄχι ἀγαπητοί. Οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν ἀποδέχονται εἰς τὴν ΠΡΑΞΗ τέτοια ἀπαράδεκτα φαινόμενα, οὔτε καὶ ποτὲ πρόκειται νὰ δώσουν τὴν συγκατάθεσή τους σὲ αὐτά. Διὰ τοῦτο δὲν ἀνήκουν εἰς μίαν τέτοιαν ἀλλοιωμένην Ἐκκλησίαν ἀλλὰ ἀνήκουν εἰς τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ τὴν διωκόμενη καὶ μὴ καταποντισθεῖσα ὑπὸ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν βρίσκονται ἐκτὸς Ἐκκλησίας, διότι τούτη δὲν εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ὅσο καὶ ἐὰν ἐσεῖς προσπαθεῖτε νὰ τὴν κάνετε νὰ φαίνεται ἔτσι, ἀλλὰ εἶναι μιὰ πανσπερμία αἱρετικῶν συνονθυλευμάτων ποὺ τὴν ὀνομάζουν καὶ μὲ ὄνομα Π.Σ.Ε. Εἰς αὐτὸ ἀνήκετε ὅσο καὶ νὰ μὴν θέλετε νὰ τὸ πιστέψετε διότι ἐλέγχεται ἡ συνείδησή σας. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν ἔχει ἀπολύτως οὐδεμία σχέση μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ διὰ τοῦτο τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεώς μας ὁμολογεῖ ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ. Ὄχι πολλές, ἀλλὰ ΜΙΑ καὶ ΑΓΙΑ, καὶ ὄχι ὅπως οἱ ποιμένες σᾶς ὁμολογοῦν μέχρι καὶ διὰ τὶς ἐβραικὲς συναγωγὲς ὅτι εἶναι εὐλογημένες!!!
Οἱ λόγοι σᾶς λοιπὸν δὲν ἔχουν στόχο τὸν Οἰκουμενισμὸ διὰ τοῦτο δὲν εἶστε καὶ ἀντιοικουμενιστές, ἀλλὰ στόχο ἔχουν τοὺς ζηλωτὲς Ὀρθοδόξους οἱ ὁποῖοι ἕως σήμερον ἔχουν καταφέρει μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια (μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ βεβαίως) νὰ μὴν ἔχουν κοινωνία μὲ ὅσους συμμετέχουν εἰς τὶς συνάξεις τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ οὔτε νὰ τοὺς δέχονται, ὡς πολὺ ὀρθὰ πράττουν, ὡς Ὀρθοδόξους Ποιμένες.

Τρισχείριστη ὑπηρεσία προσφέρετε δυστυχῶς ἐσεῖς οἱ ταλαίπωροι ὑπὲρ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ λέγοντας εἰς τοὺς ἁπλοικοὺς Ὀρθοδόξους νὰ συνεχίζουν νὰ κοινωνοῦν μετὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν, φοβίζοντάς τους ὅτι θὰ δώσουν λόγο εἰς τὸν Θεὸ ἐὰν διακόψουν τὸ μνημόσυνο τῶν αἱρετικῶν Ἐπισκόπων. Δυστυχῶς ἀναλάβατε καὶ τὴν δικαία κρίση τοῦ Κυρίου ὥστε νὰ γνωρίζετε ποιὸν ὁ Θεὸς θὰ κολάσει καὶ ποιὸν θὰ σώσει, καὶ ἔτσι εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀντιληφθεῖτε τὴν πλάνη ποὺ σᾶς διακατέχει.

Ἐμεῖς ἀγαπητοί μου ἔχουμε τὰ παραδείγματα τῶν ἁγίων μας, (καὶ ὄχι τοῦ τάδε γέροντα) οἱ ὁποῖοι διὰ μέσω τῶν λόγων καὶ τῶν πράξεών των μᾶς διδάσκουν ἀκόμα καὶ σήμερα τὸ πὼς θὰ πρέπει νὰ πράξουμε σὲ περιόδους αἱρέσεων καὶ αὐτοὺς θὰ ἀκούσουμε καὶ μόνο.
Καὶ σᾶς ἐρωτοῦμε καὶ ἐμεῖς μὲ τὴν σειρά μας. Θὰ γίνονταν αὐτὰ τὰ Οἰκουμενιστικὰ εὐτράπελα ἐὰν βρίσκονταν ἐν ζωὴ (σωματικὰ) οἱ ἅγιοί της Ἐκκλησία μας;; Μήπως ἐσεῖς πιστεύετε ὅτι θὰ δέχονταν τὴν κοινωνία μετὰ τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων;
Ἡ ἀπάντηση βρίσκεται εἰς τοὺς βίους των, καὶ αὐτοὺς τοὺς βίους θὰ πρέπει συνεχῶς νὰ μελετᾶ ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς καὶ εἰδικότερα τῶν ἁγίων ποὺ ἐμαρτύρησαν διὰ τὴν πίστη των.

Ἐσεῖς μπορεῖτε νὰ ἀσχολῆστε μὲ τοὺς γεροντάδες σας καὶ νὰ πορεύεσθε τὴν δική τους ὁδό. Ἐμεῖς προτιμοῦμε τὴν σίγουρη καὶ ἀσφαλῆ ὁδὸ τῶν ἁγίων της Ἐκκλησία μᾶς τοὺς ὁποίους ἑορτάζουμε κάθε ἡμέρα.
Σταματῆστε λοιπὸν νὰ χρησιμοποιῆτε τὸ δῆθεν ἐπιχείρημα ὅτι καὶ ἐσεῖς εἶστε ἀντιοικουμενιστές, διότι τὸ μόνο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει εἶναι νὰ πλήξετε τοὺς ἀγωνιστὲς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς οἱ ὁποῖοι δὲν «κλίνουν γόνυ τῷ Βάαλ»!

Εἶστε λοιπὸν ΑΝΤΙΖΗΛΩΤΕΣ καὶ ὄχι ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ, διότι ὁ ἀληθινὰ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς ὁ ὁποῖος δὲν ἀποδέχεται τὰ αἱρετικὰ Οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγματα τῶν ποιμένων θὰ ἀναγκαστεῖ ἐκ τῶν παραγμάτων νὰ εἶναι καὶ ζηλωτὴς Χριστιανὸς ὅπως μᾶς διδάσκουν καὶ οἱ βίοι τῶν ἁγίων της Ἐκκλησίας.

Πηγή: http://entoytwnika.blogspot.com