Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Ποίημα πρὸς τὴν Παναγίαν Θεοτόκον

Ποίημα πρὸς τὴν Παναγίαν Θεοτόκον

Τῆς Βίβλου τῆς Οὐρανίας
εἴσαι πρώτη σελίς
ὦ Κόρη Μητροπάρθενε
Οὐρανία Βασιλίς.

Τῶν Ἀσωμάτων στρατιαί
πιστῶς Σὲ ἀνυμνοῦν
Χαριτωμένη Δέσποινα
εὐσεβῶς Σὲ προσκυνοῦν.

Εὐδόκησε Πανάχραντε
καὶ Οὐρανία Προστασία
εἰς τοὺς ταπεινοὺς δούλους Σου
Χάρισε, ὦ Κυρία.